Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       НАМОГЛУ Ф.М.А.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2019
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НПО ДНIПРОПРЕС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24991515
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Шевченкiвський, 49000, мiсто Днiпро, вулиця Героїв Сталiнграду, буд.139
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 740-62-10 (056) 740-62-10
6. Електронна поштова адреса
sobstven@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.dnepropress.net в мережі Інтернет 29.04.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
У змiстi вiдзначена iнформацiя, що мiститься у рiчнiй звiтностi.Дата реєстрацii емiтентом електронного документу - 29.04.2019 р. Вихiдний реєстрацiйний номер електронного документу № 1/4 -04-19 вiд 29.04.2019 р.Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв ( рiчний звiт) за 2018 рiк затверджено рiшенням Наглядової ради ( протокол № 5/1 вiд 12.04.2019 року).Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються,тому що ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не належить до будь-яких об'єднань (пiдприємств). Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається , оскiльки в акцiонерному товариствi посада корпоративного секретаря не передбачена штатним розкладом.Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, оскiльки обов'язкова рейтингова оцiнка не проводилась,тому що ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не має державної частки у статутному капiталi,не маймає монопольного (домiнуючого) становища та не має стратигiчного значення для економiки та безпеки держави.Iнформацiя про наявнiсть фiлiалов або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не заповнюється,тому що фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента немає.Iнформацiя про судовi справи,провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року,стороною в яких виступає емiтент,його дочiрнi пiдприємства,а також судовi справи,рiшення за якими набрало чиннiсть у звiтному роцi не заповнюється у зв'язку з вiдсутнiстю у звiтному роцi таких судових справ.Звiт Керiвництва приватного акцiонерного товариства «НПО ДНIПРОПРЕС» (код за ЄДРПОУ: 24991515),Україна, 49000, мiсто Днiпро, вул. Героїв Сталiнграду, буд.139;дата складання звiту: 28 лютого 2019 року.Приватне акцiонерне товариство «НПО ДНIПРОПРЕС» (надалi по тексту – Товариство) було створено шляхом реорганiзацiї Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торговий дiм Завод Днiпропрес» у Закрите акцiонерне товариство «Торговий дiм Завод Днiпропрес». У 2011 роцi було змiнено назву Товариства з ЗАТ «Торговий дiм Завод Днiпропрес» на Приватне акцiонерне товариство «Торговий дiм Завод Днiпропрес», у вiдповiднiсть з нормами закону України «Про акцiонернi товариства». У 2012 роцi назву Товариства було змiнено з ПрАТ «Торговий дiм Завод Днiпропрес» на Приватне акцiонерне товариство «НПО Днiпропрес».Дата державної реєстрацiї Товариства: 11 жовтня 2005р.Основнi види дiяльностi Товариства за КВЕД:25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв;28.12 Виробництво гiдравлiчного та пневматичного устаткування; 25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй;25.50 Кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя;46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля.1.Iнформацiя про розвиток Товариства: Основною метою дiяльностi Товариства є задоволення суспiльних потреб у продукцiї виробничо-технiчного призначення, товарах народного споживання, роботах, послугах, а також отримання прибутку i задоволення на його основi соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв. Товариство здiйснює виробництво та продаж рiзноманiтних агрегатiв та машин для важкої промисловостi, серед яких: ковальсько – пресове устаткування, рiзноманiтнi види промислових насосiв, запаснi частини до металургiйного та прокатного обладнання, сталевi кованi заготовки, зварювальнi конструкцiї, спецiальне обладнання. Товариство здiйснює прибуткову фiнансово-господарську дiяльнiсть, вчасно сплачує зарплату працiвникам та податки до бюджету. 2.Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства :У 2019 роцi Товариством планується продовження i розширення асортименту виробництва своєї продукцiї. Товариство успiшно пройшло сертифiкацiйний аудит системи менеджменту якостi. Товариство має власну атестовану лабораторiю, яка дозволяє проводити вимiрювання та аналiзи серед яких дослiдження параметрiв поковок, сталi i чавуну для плавлення, а також визначення масових часток вуглецю, кремнiю, марганцю, сiрки, фосфору, молiбдену, нiкелю, алюмiнiю, мiдi, ванадiю, титану, вольфраму у металах. Лабораторiя також аттестована по проведенню калiбрування приладдя вимiрювальної технiки для власних потреб. В 2019 роцi також плануються заходи по збiльшенню ефективностi i стiйкостi виробництва, збiльшенню продуктивностi працi. Одними iз основних заходiв є удосконалення технологiї та модернiзацiя обладнання. В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку залежить вiд законодавчих змiн, вона пов’язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.3.Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариством не укладалися деривативи, не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв. Хеджування - це засiб обмеження ризику шляхом укладання протилежної угоди. Товариство працює за прямими угодами з постачальниками та замовниками i операцiй хеджування не проводить. Товариство не здiйснювало операцiй з деривативами з метою управлiння вiдсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслiдок господарських операцiй Товариства та джерел фiнансування. Протягом року Товариство не здiйснювало торгових операцiй з фiнансовими iнструментами.Тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов’язань, фiнансового стану, доходiв та витрат вiдсутнiй. Звiт про корпоративне управлiння приватного акцiонерного товариства «НПО ДНIПРОПРЕС», код за ЄДРПОУ: 24991515, Україна, 49000, мiсто Днiпро, вул. Героїв Сталiнграду, буд.139, дата складання звiту: 28 лютого 2019 року.
1. Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння :1.1. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «НПО ДНIПРОПРЕС» (далi – Товариство) в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Кодекс корпоративного управлiння, як окремий документ, Товариство, на даний момент, не розробляло та не затверджувало. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Статтею 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС» кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться. 1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осiб. У зв’язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. 1.3. Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги:Товариство, у своїй дiяльностi, керується «Принципами корпоративного управлiння», якi затвердженi рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (НКЦПФР) 22.07.2014 №995 та є у вiльному доступi на офiцiйному сайтi НКЦПФР - https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/, а також на сайтi Верховної ради України - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14 Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом: - Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв, якi призначають Наглядову Раду. Загальнi збори уповноваженi вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради законодавством та Статутом. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства» та Статутом. Утворенням Наглядової ради є визначення її кiлькiсного складу, строку повноважень, прав та обов'язкiв Наглядової ради, порядку обрання її членiв. Склад Наглядової ради становить : Голова i два члени Наглядової ради (фiзичнi особи – резиденти). Одноосiбним виконавчим органом є Генеральний директор Товариства. До повноважень виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Вiдповiдно до Статуту, ревiзор є одноосiбним органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв (у разi обрання Загальними зборами акцiонерiв). На кiнець звiтного року Ревiзора не обрано. Перевiрка фiнансово – господарської дiяльностi Товариства здiйснюється незалежним аудитором, якого призначено на засiданнi Наглядової ради , вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну i достовiрну iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосуються його дiяльностi, з метою надання можливостi користувачам iнформацiї (акцiонерам, кредиторам, потенцiйним iнвесторам тощо) приймати виваженi рiшення.Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.2. Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3. Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень : Рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi – Загальнi збори) були проведенi 24 квiтня 2018 року. Кворум Загальних зборiв склав 50,6%. Питання що розглядалися на Загальних зборах та прийнятi рiшення: Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв. Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю в складi однiєї особи – Пахолок Iрини Михайлiвни та доручити їй проведення пiдрахунку голосiв за результатами голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства.Строк повноважень обраної лiчильної комiсiї встановити до моменту оголошення про закiнчення Загальних зборiв акцiонерiв. Питання 2. Звiт Генерального директора про фiнансово - господарську дiяльнiсть за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Прийняти до вiдома звiт Генерального директора за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Генерального директора протягом звiтного перiоду задовiльною. Питання 3. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Наглядової ради протягом звiтного перiоду задовiльною.Питання 4. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатам його розгляду. Прийняте рiшення: Затвердити висновки зовнiшнього аудиту за 2017 рiк. Затвердити заходи за результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту.Питання 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. Питання 6. Про розподiл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2017 роцi.Прийняте рiшення: Прибуток, отриманий за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi затвердити в розмiрi 7 165 тис. грн. Спрямувати 100% прибутку у розмiрi 7 165 тис. грн. на розвиток виробництва та поповнення обiгових коштiв.Питання 7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв Товариства та надання повноважень Наглядовiй радi по прийняттю рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв.Прийняте рiшення: 1. Попередньо ухвалити вчинення Товариством значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та менша нiж 50 вiдсоткiв або перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а саме:- кредитнi правочини та правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов’язань, в тому числi майнова та фiнансова порука, в тому числi за третiх осiб. При цьому сукупна вартiсть вказаних правочинiв не повинна перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.- правочини поставки (купiвлi-продажу) товарiв, продукцiї, послуг. При цьому сукупна вартiсть вказаних правочинiв, не повинна перевищувати 500 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.2. Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства приймати рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, якi попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв.3. Надати право Генеральному директору Товариства вчиняти значнi правочини, якi попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв, виключно пiсля прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про вчинення таких правочинiв. Правочини вчиненi на вищевказаних умовах та затвердженi Наглядовою радою Товариства не потребують додаткового схвалення (надання згоди на вчинення) загальних зборiв акцiонерiв Товариства.4. Iнформацiя про Наглядову раду та колегiальний виконавчий орган Товариства : Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. На дату цього звiту Наглядову раду було обрано у кiлькостi 5 членiв строком на 3 роки ( до 15 грудня 2019 року) . Однак, 30.04.2018 два члени Наглядової ради (Петренко К.В. i Чернявський Г.М.) припинили свої повноваження достроково за власним бажанням. Замiсть осiб, припинивших свої повноваження iнших осiб не призначено. Таким чином, до складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради приймається загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Станом на дату складання цього Звiту до складу Наглядової ради входять: Голова Наглядової ради Михайлець Iлля Вiталiйович, обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 15.12.2016 (Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.12.2016) термiном на 3 роки, Головою Наглядової ради обраний членами Наглядової ради на їхньому засiданнi 11.01.2017 (протокол Наглядової ради № 1 вiд 11.01.2017). Член Наглядової ради Рогульський Сергiй Степанович, обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 15.12.2016 (Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.12.2016) термiном на 3 роки. Член Наглядової ради Максимець Лариса Василiвна, обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 15.12.2016 (Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.12.2016) термiном на 3 роки.Протягом 2018 року вiдбулося 10 засiдань Наглядової ради.Протокол № 1 вiд02.04.2018 р. :Питання №1:
1. Вiдповiдно до п.2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.7.7 дiючого Статуту призначити проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства .
2. Призначити дату проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС » - 24 квiтня 2018 року.3. Призначити час початку реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi мають право на участь у чергових Загальних зборах акцiонерiв: 24 квiтня 2018 р. о 13-00 год.4. Призначити час закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi мають право на участь у чергових Загальних зборах акцiонерiв: 24 квiтня 2018 р. о 13-45 год.5. Призначити час початку чергових Загальних зборiв акцiонерiв о 14-00 годинi;6. Призначити мiсце проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi мають право на участь у чергових Загальних зборах акцiонерiв за мiсцем проведення зборiв: (49000, м. Днiпро, вул. Героїв Сталiнграду, 139 в залi засiдань на першому поверсi будiвлi головного корпусу).
Питання №2:Вiдповiдно до п.7.7 Статуту включити до проекту порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ « НПО ДНIПРОПРЕС » наступний перелiк питань:1.Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.2.Звiт Генерального директора про фiнансово - господарську дiяльнiсть за 2017 рiк.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора за 2017 рiк.
3.Звiт Наглядової Ради за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2017 рiк.4. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами розляду.5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 р. 6.Про розподiл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2017 роцi.7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв Товариства та надання повноважень Наглядовiй радi по прийняттю рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв.Питання №3:Вiдповiдно з дiючим законодавством та Статутом ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС» визначити:- дату складання перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають бути повiдомленi про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв — 23 березня 2018 року;- дату складання перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають право на участь у чергових Загальних зборах акцiонерiв — 18 квiтня 2018 року. Питання №4:1.Затвердити текст оголошення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства (додаток № 1 до протоколу) та текст персональних повiдомлень акцiонерам про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв (додаток № 2 до протоколу). 2. Затвердити наступний порядок повiдомлення акцiонерiв про проведення чергових Загальних зборiв: письмове повiдомлення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв надiслати акцiонерам, зазначеним у перелiку акцiонерiв, складеному станом на 23.03.2018, персонально, засобами поштового зв'язку, у строк до 24.03.2018. Питання №5:Вiдповiдно до Статуту ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС» затвердити наступний перелiк iнформацiї (матерiалiв), що надається акцiонерам для ознайомлення при пiдготовцi до проведення чергових Загальних зборiв: Iнформацiя щодо складу Лiчильної комiсiї; Дiючий Статут Товариства, Положення про Наглядову Раду, Положення про Генерального директора; Положення про Загальнi збори акцiонерiв; Звiт аудитора вiдносно фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк; Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017 рiк ; Проекти рiшень по усiм питанням Порядку денного.
Затвердити наступний порядок надання акцiонерам для ознайомлення вищевказаних матерiалiв: вiд дати повiдомлення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв до дати їх проведення шляхом особистого ознайомлення у робочi днi з 10.00 до 16.00 годин за адресою: Україна, 49000, м. Днiпро, вул. Героїв Сталiнграду, 139, в залi засiдань на першому поверсi будiвлi головного корпусу, а також в день проведення загальних зборiв – у мiсцi їх проведення. Особа, вiдповiдальна за порядок - Генеральний директор.Протокол № 2 вiд 06.04.2019 року - затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв у вiдповiднiсть до п.4 ст.38 Закону України "Про акцiонернi товариства".Протокол № 3 вiд 30.04.2018 р.:Питання №1:1.Припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС» Чернявського Геннадiя Миколайовича з 30 квiтня 2018 року за власним бажанням.2.Припинити дiю Договору вiд 01 червня 2018 року з членом Наглядової ради Товариства Чернявським Г.М.
3.Уповноважити Генерального директора Товариства Вулиха А.Ю. пiдписати додаткову угоду про припинення дiї Договору вiд 01.06.2018 року з членом Наглядової ради Товариства Чернявським Г.М.
Питання №2:1.Припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС» Петренко Костянтина Володимировича з 30 квiтня 2018 року за власним бажанням.2.Припинити дiю Договору вiд 01 лютого 2017 року з членом Наглядової ради Товариства Петренко К. В.3.Уповноважити Генерального директора Товариства Вулиха А.Ю. пiдписати додаткову угоду про припинення дiї Договору вiд 01.02.2017 року з членом Наглядової ради Товариства Петренко К. В.Протокол № 4 вiд 30.10.2018 р. про укладення кредитного договору. Протокол № 5 вiд 29.11.2018р. та протокол № 6 вiд 12.12.2018 р. про надання в оренду нежитлових примiщень.Протокол № 7 вiд 14.12.2018 р. про пролонгацiю кредитного договору.Протокол № 8 вiд 17.12.2018 р. про обрання аудитора для проведення незалежної аудиторської перевiрки ПрАт "НПО ДНIПРОПРЕС" за 2018 рiк.Протокол № 9 вiд 17.12.2018 р. про припинення повноважень Генерального директора.Про призначення на посад Генерального директора. Протокол № 10 вiд 18.12.2918 р. про узгодження умов та суми договору про проведення аудиту.Комiтетiв Наглядової ради не створено. Колегiальний виконавчий орган у Товариствi вiдсутнiй.
5. Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками : Окремого спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено. Внутрiшнiй контроль в Товариствi здiйснюється на пiдставi затверджених посадових iнструкцiй та комунiкацiї вiдповiдальних осiб.При здiйсненнi внутрiшнього контролю у Товариствi використовуються рiзнi методи.Основнi характеристики системи внутрiшнього контролю : з метою успiшного функцiонування Товариства, пiдвищення рiвня рентабельностi, збереження та збагачення його активiв необхiдний налагоджений механiзм управлiння, найважливiшим елементом якого є повсякденний внутрiшнiй контроль. Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування Товариства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. Система внутрiшнього контролю включає три основнi елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського облiку та незалежнi процедури перевiрки. До факторiв середовища контролю належать: дiяльнiсть виконавчого органу; полiтика та методи керiвництва; органiзацiйна структура пiдприємства i методи розподiлу функцiй управлiння i вiдповiдальностi; управлiнськi методи контролю, в тому числi кадрова полiтика i практика, а також порядок розподiлу обов’язкiв.До специфiчних заходiв контролю включають:перiодичне зiставлення, аналiз i перевiрку рахункiв; перевiрку арифметичної точностi записiв; контроль за умовами функцiонування та використання комп’ютерних iнформацiйних систем, зокрема пiдтримання контролю за перiодичними змiнами комп’ютерних програм, доступом до бази iнформацiйних даних; введення i перевiрку контрольних рахункiв i перевiрочних облiкових регiстрiв по рахунках; порядок проходження та затвердження документiв (графiк документообiгу);вiдповiднiсть прийнятих внутрiшнiх правил вимогам законодавчих актiв та зовнiшнiм джерелам iнформацiї; порiвняння загальної суми наявних грошових коштiв, вартостi цiнних паперiв i товарно-матерiальних ресурсiв iз записами в облiкових регiстрах; порiвняння i аналiз фiнансових результатiв дiяльностi з плановими показниками. Система бухгалтерського облiку — це заходи i записи, шляхом яких бухгалтерськi операцiї оформлюються в регiстрах бухгалтерського облiку. Така система визначає, збирає, аналiзує, пiдраховує, класифiкує, записує, пiдсумовує i надає iнформацiю про операцiї та iншi заходи. Незалежнi процедури перевiрки — це процедури, якi використовуються зовнiшнiм аудитором для визначення того, чи були фiнансово-господарськi операцiї Товариства належним чином санкцiонованi, правильно оформленi i вiдображенi в облiкових регiстрах, а також чи всi помилки в процесi ведення справ i реєстрацiї даних по них виявляються максимально швидко. Це означає, що процедури контролю дають упевненiсть у тому, що мета контролю за забезпеченням повноти, точностi, законностi, захисту активiв i файлiв даних будуть досягнутi та буде видана надiйна фiнансова iнформацiя. До об’єктiв внутрiшнього контролю Товариства вiдносяться: ведення бухгалтерського облiку та достовiрнiсть фiнансової звiтностi; стан активiв та забезпеченiсть ними пiдприємства; основнi показники фiнансового стану; система управлiння пiдприємством; якiсть роботи планово-економiчних та технологiчних служб; розмiри податкiв, обов’язкових зборiв та платежiв; основнi процеси господарської дiяльностi; систему внутрiшньогосподарського контролю; дотримання трудової дисциплiни.Управлiння ризиками :Функцiя управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Основною метою управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв.Загальний фiнансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливостi продовження дiяльностi пiдприємства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану, якостi його активiв, структури капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi внаслiдок перевищення витрат над доходами. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях.
Ринковий ризик - ризик виникнення фiнансових втрат (збиткiв), якi пов'язанi з несприятливою змiною ринкової вартостi продукцiї у зв'язку з коливаннями цiн на чотирьох сегментах фiнансового ринку, валютному ринку i товарному ринку. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня цього ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях продажу активiв.Валютнi ризики Товариства виникають у зв’язку з кредитуванням, а також володiнням фiнансовими iнструментами (дебiторською та кредиторською заборгованостями контрагентiв), номiнованими в iноземнiй валютi.Процентний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть залучених кредитiв коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.Кредитний ризик – ризик виникнення у Товариства збиткiв внаслiдок невиконання в повному обсязi або неповного виконання контрагентом своїх фiнансових зобов'язань перед Товариством вiдповiдно до умов договору. Розмiр збиткiв у цьому випадку пов'язаний iз сумою невиконаного зобов'язання.До кредитних ризикiв вiдносяться, зокрема: ризик контрагента – виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через невиконання або несвоєчасне виконання замовником своїх зобов’язань перед Товариством.Ризик лiквiдностi – ризик виникнення збиткiв у Товариства у зв'язку з неможливiстю своєчасного виконання ним в повному обсязi своїх фiнансових зобов'язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу високолiквiдних активiв. Ризик лiквiдностi iснує тодi, коли iснує розбiжнiсть у строках виплат за активами i зобов'язаннями. Товариство забезпечує наявнiсть достатнiх грошових коштiв на вимогу для оплати очiкуваних операцiйних витрат на перiод до двох мiсяцiв, включаючи обслуговування фiнансових зобов'язань; це не поширюється на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, такi, як стихiйне лихо. Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння ризиками, що виникають внаслiдок змiни процентних ставок, а також кредитного ризику та ризику лiквiдностi.Товариство не приймає участi в будь-яких операцiях з використанням похiдних фiнансових iнструментiв. Загальна програма управлiння ризиками направлена на вiдстежування динамiки фiнансового ринку i зменшення його потенцiйного негативного впливу на результати дiяльностi Товариства.Операцiйний ризик включає наступнi:правовий ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з недотриманням Товариством вимог законодавства, договiрних зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищенiстю або з правовими помилками, яких припускається Товариство при провадженнi професiйної дiяльностi;iнформацiйно-технологiчний ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з недосконалою роботою iнформацiйних технологiй, систем та процесiв обробки iнформацiї або з їх недостатнiм захистом, включаючи збiй у роботi програмного та/або технiчного забезпечення, обладнання, iнформацiйних систем, засобiв комунiкацiї та зв'язку, порушення цiлiсностi даних та носiїв iнформацiї, несанкцiонований доступ до iнформацiї стороннiх осiб та iнше;ризик персоналу - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв Товариства (людським фактором), включаючи брак у виробництвi, допущення помилки при проведеннi операцiї, здiйснення неправомiрних операцiй, пов'язане з недостатньою квалiфiкацiєю або iз зловживанням персоналу, перевищення повноважень, розголошення iнсайдерської, технологiчної та/або конфiденцiйної iнформацiї.До iнших нефiнансових ризикiв дiяльностi Товариства вiдносяться:
стратегiчний ризик - ризик виникнення збиткiв, якi пов'язанi з прийняттям неефективних управлiнських рiшень, помилками, якi були допущенi пiд час їх прийняття, а також з неналежною реалiзацiєю рiшень, що визначають стратегiю дiяльностi та розвитку Товариства;ризик втрати дiлової репутацiї - ризик виникнення збиткiв, пов'язаних зi зменшенням кiлькостi замовникiв або постачальникiв через виникнення у суспiльствi несприятливого сприйняття Товариства, зокрема його фiнансової стiйкостi, якостi послуг, що надаються Товариством, або його дiяльностi в цiлому, який може бути наслiдком реалiзацiї iнших ризикiв. Полiтики управлiння ризиками Товариства визначаються з метою виявлення, аналiзу та управлiння ризиками, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв контролю за ними, постiйного монiторингу рiвнiв ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики i процедури управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов, продуктiв i послуг, що пропонуються, та провiдних практик.Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за управлiння ключовими ризиками, розробку та впровадження процедур управлiння ризиками та контролю, а також за затвердження укладення договорiв на значнi суми.Спецiальної служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками на пiдприємствi не створено. Менеджмент та спецiалiсти приймають рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй а саме:компанiя BLACKMILE COMMERCIAL CORP (Домiнiка),DM26003569,99 штук,що становить 9,9 %; STYLEFORD EXPERTS LTD (Домiнiка), DM26003570, 98 штук,що становить 9,8%; TECH CORPORATION LLP (Великобританiя),GB26003579, 99 штук, що становить 9,9%; T-WAVE SOLUTIONS LTD (Маршаловi острови),MH26003567,99 штук,що становить 9,9%;ARKOWORLD TRADE LTD (Маршаловi острови),MH26003568,99 штук,що становить 9,9 %; фiзична особа,493 штук,що становить 49,3%.Загалом 987 штук,що становить 98,7%.Iншi особи не володiють значними пакетами акцiй Товариства. Iнформацiя про обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства :нiяких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах в Товариствi не iснує. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства:
Згiдно дiючого законодавства України, Статуту посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Ревiзор (у разi його обрання Загальними зборами), головний бухгалтер. Наглядова рада: кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акцiонерiв. До складу Наглядової ради входять члени Наглядової ради у кiлькостi, яка встановлена Загальними зборами. Один з членiв Наглядової ради є її Головою та керує її роботою. Не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв обов’язково вносяться питання про:
- прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, передбачених дiючим законодавством України;- обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Функцiї секретаря Наглядової ради за її рiшенням, що приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу, виконує один з членiв Наглядової ради, або особа, що не входить до складу Наглядової ради, в т.ч. це може бути Корпоративний секретар Товариства.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати секретаря Наглядової ради. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження (у тому числi право пiдпису документiв Наглядової ради) здiйснює один iз членiв Наглядової ради - головуючий, що обирається рiшенням Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть в порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм’я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера, або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором.Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або Ревiзором Товариства. Строк повноважень членiв Наглядової ради складає 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членiв чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення.Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами, якщо в рiшеннi Загальних зборiв не вказано iнше. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Повноваження представника акцiонера – члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером – членом Наглядової ради (або iншого документу, що пiдтверджує його повноваження згiдно законодавства) та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах.Дане положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi – повноваження припиняються пiсля перебiгу двотижневого термiну з дати одержання Товариством вiдповiдної письмової заяви;2) у разi неможливостi виконання обов’язкiв члена Наглядової ради за станом здоров’я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разi неможливостi пiдписання членом Наглядової ради такої заяви, документа вiд медичної установи;3) у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рiшенням суду;4) у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством вiдповiдного документа, що згiдно з чинним законодавством встановлює такий факт; 5) у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера.З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.Генеральний директор: Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Обрання та вiдкликання (надання та припинення повноважень) Генерального директора здiйснює Наглядова рада бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування на вiдповiдному засiданнi Наглядової ради, якщо в рiшеннi Наглядової ради не вказано iнше. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком не бiльше як на 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення строку його повноважень Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання чи переобрання Генерального директора, повноваження Генерального директора продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Генеральним директором неодноразово. Генеральний директор може бути достроково вiдкликаний (його повноваження достроково припиненi) вiдповiдно до рiшення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких пiдстав. Контрактом можуть бути передбаченi додатковi пiдстави для дострокового вiдкликання (припинення повноважень) його повноважень. З Генеральним директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором пiдписує Голова Наглядової ради або iнша уповноважена рiшенням Наглядової ради особа.Дiя контракту з Генеральним директором припиняється з моменту припинення його повноважень. Ревiзор є одноосiбним органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв, у разi його обрання Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзор може обиратися Загальними зборами для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства.Ревiзор обирається Загальними зборами шляхом прийняття рiшення простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах, з числа фiзичних осiб або з числа юридичних осiб – акцiонерiв Товариства. Не можуть бути Ревiзором: член Наглядової ради, Генеральний директор, Корпоративний секретар, особа яка не має повної цивiльної дiєздатностi, члени iнших органiв товариства. Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.Повноваження Ревiзора дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами акцiонерiв, якщо в рiшеннi не вказано iнше. Строк повноважень Ревiзора складає 3 (три) роки, якщо в рiшеннi про їх обрання не вказано iнший строк, але не бiльше 5 (п’яти) рокiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень Ревiзора Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання Ревiзора, повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Одна й та сама особа може обиратися Ревiзором Товариства необмежену кiлькiсть разiв. З Ревiзором Товариства укладається цивiльно-правовий або трудовий договiр, умови якого затверджуються Загальними зборами. Пiсля затвердження умов зазначеного договору Загальними зборами вiд iменi Товариства його пiдписує Генеральний директор або iнша уповноважена Загальними зборами особа. Дiя договору мiж Товариством та Ревiзором Товариства припиняється у разi припинення повноважень Ревiзора. Повноваження Ревiзора можуть бути припиненi достроково вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв у будь-який час та з будь-яких пiдстав.Головний бухгалтер товариства призначається на посаду наказом Генерального директора на необмежений термiн.Повноваження посадових осiб Товариства встановлюються дiючим законодавством України, чинним Статутом Товариства, Положенням по Наглядову раду, Положенням про Генерального директора .До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх Положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;2) прийняття рiшення про створення та/або вступ Товариства до промислово-фiнансових груп та iнших об’єднань пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб;3) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;4) прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;5) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;6) прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;7) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, а також визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв;
8) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй;9) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та/або їх викуп;10) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;11) прийняття рiшень про обрання (в т.ч. надання повноважень, призначення) та припинення повноважень (в т.ч. вiдкликання, звiльнення) Генерального директора; затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; визначення особи, уповноваженої пiдписати вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з Генеральним директором;12) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;13) прийняття рiшень про обрання та вiдкликання (надання та припинення повноважень) Корпоративного секретаря, затвердження умов цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди;14) обрання аудитора Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;15) обрання оцiнювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про залучення оцiнювача майна; прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства;16) затвердження ринкової вартостi майна (акцiй) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;17) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення про розiрвання та/або припинення договору з депозитарною установою; прийняття рiшення про призначення, вiдкликання керуючого або розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому керуючому або розпоряднику;
18) вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема:а) пiдготовка та затвердження порядку денного, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв у випадках встановлених законом);б) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства;в) обрання та вiдкликання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв;г) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства; посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства; представникiв органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу Товариства; будь-яких iнших осiб;є) призначення та вiдкликання особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах (Голову Загальних зборiв) та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв (Секретаря Загальних зборiв);
ж) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.19) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу;20) подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу);21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття на себе зобов’язань або їх виконання;22) запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора або служби внутрiшнього аудиту Товариства, призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв; утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв та комiсiй Наглядової ради, визначення їх кiлькiсного складу, призначення та вiдкликання їх членiв, визначення компетенцiї, порядку дiяльностi, затвердження положень про них;23) iншi питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України.
Змiна виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдбувається шляхом внесення вiдповiдних змiн та доповнень до цього Статуту, якi набувають чинностi з моменту державної реєстрацiї цих змiн у встановленому законом порядку.Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених законом. До компетенцiї Наглядової ради належить:1) розробка та затвердження стратегiй (в т.ч. фiнансової, виробничої, технiчної, кадрової, iнвестицiйної, збутово - закупiвельної) та планiв розвитку Товариства, затвердження бюджетiв та планiв виробництва, продаж та iнвестицiйної дiяльностi, бiзнес-планiв, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, координацiя цiнової полiтики Товариства, затвердження систем та форм управлiнської, виробничої, технiчної, фiнансової звiтностi виконавчого органу, розгляд та затвердження звiтiв виконавчого органу;2) затвердження за поданням виконавчого органу органiзацiйної структури Товариства, попереднє погодження штатних розкладiв пiдроздiлiв Товариства, перелiк яких визначається Наглядовою радою, затвердження систем оплати працi та премiювання, мотивацiї та стимулювання персоналу;3) визначення списку посад, на якi прийом, переведення, перемiщення працiвникiв та з яких звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв розiрвання трудового договору з iнiцiативи працiвника) здiйснюється за рiшенням Наглядової ради; надання доручення Генеральному директору про видання вiдповiдного наказу на виконання такого рiшення;
4) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора та працiвникiв згiдно списку посад, визначеного Наглядовою радою вiдповiдно до п.п.3) п.7.57 Статуту; надання доручення Генеральному директору про видання вiдповiдного наказу на виконання такого рiшення;5) узгодження зi сторони власника за поданням виконавчого органу проекту колективного договору у Товариствi;6) прийняття рiшення про виплату премiй, винагород, визначення їх розмiру Генеральному директору та працiвникам згiдно списку посад, визначеного Наглядовою радою вiдповiдно до п.п. 3) п.7.57. Статуту; надання доручення Генеральному директору про видання вiдповiдного наказу на виконання такого рiшення;7) затвердження за поданням Генерального директора iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об’єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат та здiйснення контролю за їх виконанням;8) попереднє погодження укладання Товариством правочинiв про заставу, передачу в оренду (лiзинг), вiдчуження будь-яким способом основних виробничих та невиробничих фондiв, iншого нерухомого майна незалежно вiд суми таких правочинiв;9) попереднє погодження укладання Товариством правочинiв про надання гарантiй, поручительств незалежно вiд суми таких правочинiв;10) попереднє погодження укладання Товариством правочинiв з фiнансовими (нефiнансовими) установами про отримання та надання Товариством кредитiв, позик, позичок незалежно вiд суми таких правочинiв;11) попереднє погодження вчинення Товариством правочинiв незалежно вiд їх суми щодо придбання та/або вiдчуження (в тому числi передача в заставу та iншi обтяження) будь-яких корпоративних прав (акцiй, паїв, часток);12) попереднє погодження укладання Товариством правочинiв щодо безоплатної передачi майна Товариства, безоплатного надання послуг (виконання робiт), надання безповоротної фiнансової чи благодiйної допомоги;13) попереднє погодження за поданням Генерального директора рiшень:про надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором; про виплату Товариством винагород, заохочень, та будь-яких виплат за патенти, винаходи та рацiоналiзаторськi пропозицiї, а також попереднє погодження за поданням виконавчого органу документiв, якi визначають економiчний ефект рацiоналiзаторських пропозицiй та винаходiв;14) попереднє погодження рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;15) надання Загальним зборам рекомендацiй щодо умов та порядку збiльшення або зменшення статутного капiталу Товариства;16) погодження за поданням виконавчого органу планiв розподiлу прибутку Товариства, надання Загальним зборам рекомендацiй щодо прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiру;17) iнiцiювання проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та аудиторських перевiрок, його дочiрнiх пiдприємств - пiдприємств, єдиним засновником i власником яких є Товариство, фiлiй та представництв;18) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв до Товариства, визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, затвердження порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами, перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, порядку доступу до iнформацiї та конфiденцiйної iнформацiї, зокрема шляхом затвердження Положення про iнформацiю;19) погодження призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство.Питання, що належать до компетенцiї Наглядової ради, можуть бути шляхом прийняття вiдповiдного рiшення переданi нею для вирiшення виконавчому органу Товариства.Генеральний директор:До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Повноваження, що не є виключною компетенцiєю Наглядової ради, можуть бути переданi Наглядовою радою до компетенцiї Генерального директора Товариства.До компетенцiї Генерального директора зокрема належить:1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектiв:
а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства, iнвестицiйних проектiв/програм, усiх рiчних iнвестицiйних витрат, що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання, титульних перелiкiв об’єктiв капiтального будiвництва, програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання, виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;в) планiв виробництва, планiв продаж та iнвестицiйної дiяльностi, iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;2) розробка та затвердженнi поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи, складання та надання Наглядовiй радi звiтiв на її вимогу;4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв та актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв, регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть;6) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами та/або Наглядовою радою рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю;7) прийняття рiшення:а) щодо укладення правочинiв стосовно безоплатної передачi майна Товариства, безоплатного надання послуг (виконання робiт), надання безповоротної фiнансової чи благодiйної допомоги;б) щодо укладання Товариством правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за кожним правочином, за винятком правочинiв, прийняття рiшення про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, та наступних правочинiв, якi незалежно вiд їх суми укладаються за погодженням з Наглядовою радою: правочинiв про заставу, передачу в оренду (лiзинг), вiдчуження будь-яким способом основних виробничих та невиробничих фондiв, iншого нерухомого майна Товариства;правочинiв з фiнансовими (нефiнансовими) установами про отримання чи надання Товариством кредитiв, позик, позичок;правочинiв про надання Товариством гарантiй, поручительств;правочинiв щодо придбання та/або вiдчуження (в тому числi передача в заставу та iншi обтяження) Товариством будь-яких корпоративних прав (акцiй, паїв, часток).8) прийняття рiшення за умови обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою:а) щодо укладання правочинiв про заставу, передачу в оренду (лiзинг), вiдчуження будь-яким способом основних виробничих та невиробничих фондiв, iншого нерухомого майна Товариства незалежно вiд суми таких правочинiв;б) щодо укладення Товариством правочинiв з фiнансовими (нефiнансовими) установами про отримання та надання Товариством кредитiв, позик, позичок незалежно вiд суми таких правочинiв;в) щодо укладення правочинiв про надання Товариством гарантiй, поручительств незалежно вiд суми таких правочинiв;
г) щодо вчинення Товариством правочинiв незалежно вiд їх суми про придбання та/або вiдчуження (в тому числi передача в заставу та iншi обтяження) будь-яких корпоративних прав (акцiй, паїв, часток);
д) щодо укладення правочинiв стосовно безоплатної передачi майна Товариства, безоплатного надання послуг (виконання робiт), надання безповоротної фiнансової чи благодiйної допомоги.
9) розробка органiзацiйної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства; 10) органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства; 11) забезпечення укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;12) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;13) прийняття рiшень про iндексацiю основних фондiв, у вiдповiдностi до норм чинного законодавства;14) забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;15) подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо надання Товариством матерiальної допомоги та iнших виплат працiвникам Товариства, якi не передбаченi колективним договором;16) прийняття рiшення за попереднiм погодженням з Наглядовою радою про списання з балансу Товариства основних засобiв незалежно вiд їх вартостi;17) за погодженням з Наглядовою радою призначення, звiльнення та визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, а також пiдприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;
18) виконання iнших повноважень, за виключенням тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.Компетенцiя Генерального директора може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняттям вiдповiдного рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою. Правочини, крiм зазначених у п.7, укладаються за погодженням з Наглядовою радою. Рiшення виконавчого органу або правочини, що потребують попереднього дозволу, рiшення, затвердження або погодження Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, набирають чинностi пiсля здiйснення такого затвердження чи отримання такого погодження. У разi недотримання вимоги щодо погодження таких правочинiв, вони визнаються недiйсними в установленому чинним законодавством порядку, за умови якщо Наглядова рада або Загальнi збори не погодять цi правочини протягом одного мiсяця з дня їх укладання. При цьому такий правочин вступає в дiю в строк, передбачений правочином, але не ранiше дня його погодження Наглядовою радою або Загальними зборами.Затвердження рiчного звiту Товариства або звiту Генерального директора за вiдповiдний перiод не є автоматичним погодженням усiх правочинiв, укладених Генеральним директором вiд iменi Товариства за цей перiод.Ревiзор в межах власних повноважень проводить:1) перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками перевiрки Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi;2) спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, виконавчого органу, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.3) здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй, вiддiлень та представництв. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзор складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органу (акцiонера), що був iнiцiатором перевiрки.Компетенцiя Ревiзора може бути змiнена за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Усi рiшення щодо власної дiяльностi Ревiзор ухвалює одноосiбно та за необхiдностi викладає їх письмово у формi рiшень.Головний бухгалтер має право: отримувати iнформацiю, необхiдну для вирiшення поставлених завдань (у тому числi конфiденцiйну); ознайомлюватися з проектами рiшень керiвного складу Товариства, що стосуються його дiяльностi; дiяти вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляти iнтереси Товариства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з фiнансово - господарських та iнших питань; в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами Товариства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до бухгалтерiї та не вимагають рiшення Генерального директора Товариства; вносити на розгляд керiвництва пропозицiї щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з виконанням своїх обов'язкiв; вносити пропозицiї Генеральному директору Товариства: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заохочення працiвникiв що вiдзначилися; в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвництво про всi виявленi в процесi виконання своїх посадових обов'язкiв недолiки в дiяльностi Товариства та вносити пропозицiї щодо їх усунення. Головний бухгалтер зобов'язаний: органiзовувати роботу бухгалтерiї Товариства, здiйснювати контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; вимагати вiд структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства забезпечення неухильного дотримання порядку та подання до облiку первинних документiв; забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства, пiдписання та подання її у встановленi строки користувачам; здiйснювати заходи щодо надання повної правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух грошових коштiв Товариства; брати участь у пiдготовцi, затвердженнi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi до регуляторних та контролюючих органiв, у вiдповiдностi до норм чинного законодавства.
У вiдповiдностi до частини 3 статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», приватним пiдприємством аудиторська фiрма «ЗАПОРIЖАУДИТ» перевiрено iнформацiю, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 Звiту про корпоративне управлiння (у параграфi Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв Звiту незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС» за 2018 рiк 28.02.2019). Iнформацiя про структуру капиталу: товариством розмiщено 1000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна на загальну суму 1000000.00 гривень.Акцiонерами товариства є фiзичнi та юридичнi особи. Акцiонери Товариства мають право: брати участь в управлiннi Товариством ; бути обраними до органiв Товариства та брати участь у дiяльностi таких органiв Товариства;отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства; вiдчужувати належнi їм акцiї або їх частину iншим акцiонерам або третiм особам. Спадкоємцi (правонаступники) акцiонера мають право на акцiї, якi отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно вiд згоди iнших акцiонерiв або самого Товариства.Уповноважувати довiренiстю третiх осiб на здiйснення всiх або частини прав, якi надаються акцiонерам Товариства;отримувати дивiденди у разi їх оголошення i виплати в порядку i способами, передбаченими законодавством України i цим Статутом;отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частину його майна або вартостi частини такого майна, яка залишалася пiсля завершення передбачених законодавством розрахункiв, у порядку i черговостi передбаченому законодавством, пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй Товариства.Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах акцiонерiв Товариства, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. У випадках та порядку, визначених чинним законодавством, акцiонер – власник простих акцiй надiляється переважним правом на придбання додатково розмiщуваних простих акцiй Товариства пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй Товариства. Кожний акцiонер має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах акцiонерiв та голосував проти прийнятого Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про: Злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл Товариства, змiну типу Товариства;вчинення Товариством значного правочину;змiну розмiру статутного капiталу Товариства.Усi акцiонери Товариства зобов'язанi дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, iнших органiв Товариства; виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числi пов’язанi з майновою участю, оплатою придбаних акцiй у розмiрi, в порядку i вiдповiдно до умов, що передбаченi Статутом, вiдповiдними договорами купiвлi-продажу та/або рiшеннями про розмiщення акцiй; зберiгати конфiденцiйнiсть вiдомої їм iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, про цiннi папери Товариства та угоди з ними, а також будь-якої iншої iнформацiї, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на дiяльнiсть Товариства. Не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства; не здiйснювати дiї, якi наносять збиток iнтересам Товариства, його посадовим особам або акцiонерам Товариства, а також дiї, якi перешкоджають дiяльностi Товариства, його посадових осiб або акцiонерiв Товариства; своєчасно iнформувати особу, яка здiйснює облiк права власностi на цiннi паперi Товариства, про змiну своїх даних; не зловживати правами, якi надаються у зв’язку з володiнням акцiями Товариства.Iнформацiя про змiну осiб,яким належить право голосу за акцiями,сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою,меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не розкривается згiдно до абз.4 п.8 ст 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006р.Iнформацiя про змiну осiб,якi є власниками фiнансових iнструментiв,пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства,сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою,меншою,або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не заповнюється тому,що власникiв фiнансових iнструментiв,пов'язаних з голосуючими акцiями у акцiонерного товариства немає.Публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру протягом звiтного року у Товариства немає." Iнформацiя про облiгацiї емiтента"."Iнформацiя про iншi цiннi папери,випущенi емiтентом","Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента","Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не заповнюється у зв'язку з вiдсутнiстю їх випуску емiтентом."Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не заповнюється тому,що власнi акцiї протягом звiтного року емiтент не викуповував. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi не надається,оскiльки дивиденди не виплачувались. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається,оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не випускало цiльових облiгацiй,виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв ( крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня у зв'язку з тим,що Товариство не розмiщувало iншi цiннi папери,крiм акцiй.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу емiтента не надається,оскiльки працiвники емiтента не мають у власностi акцiй емiтента.Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй,права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй,права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi: вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства,загальна кiлькiсть голосуючих акцiй емiтента складає 506 штук,що становить 50,6 % статутного капiталу товариства;не надала iнформацiї депозитарна установа ПАТ "Брокбизнесбанк" щодо власникiв,якi у сукупностi володiють 494 штук простих iменних акцiй,що становить 49,4 %. " Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї,"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюється тому,що дiяльнiсть Товариства не класифiкуються як переробна,добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї,газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi."Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнюється тому,що вимоги розкриття iнформацiї про вчинення правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до приватного акцiонерного товариства згiдно до "Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",затверджених Рiшенням НКЦПФР № 854 вiд 04.12.2018 р.Твердження щодо рiчної iнформацiї: Керiвництво ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" вiд iменi осiб,що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента,стверджують про те,що рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до вимог нацiональних Положень(стандартiв) бухгалтерського облiку та мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв,пасивiв,фiнансовий стан,прибутки та збитки емiтента, а також про те,що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента,разом з описом основних ризикiв та невизначеностей,з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.Рiчна iнформацiя ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства ( протокол № 5/1 вiд 12.04.2019 року).Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори,укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента,наявна в емiтента: За iнформацiєю,якою володiє Товариство,корпоративних договорiв,укладених акцiонерами (учасниками) емiтента немає.Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини,умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,якi здiйснюють контроль над емiтентом немає. Iнформацiя, зазначена в п. 18-27 не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Текст аудиторського висновку не надається у вiдповiдностi з вимогами п.1 (п.п.29) Глави IV Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 (iз змiнами i доповненнями).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НПО ДНIПРОПРЕС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
даннi вiдсутнi
3. Дата проведення державної реєстрації
11.10.2005
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
1000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
377
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.62 механiчне оброблення металевих виробiв
28.12 виробництво гiдравлiчного та пневматичного устатковання
25.11 виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтенти- акцiонернi товариства не заповнюють,оскiльки така iнформацiя надається у роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння".
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
2) МФО банку
307350
3) поточний рахунок
26008000532002
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
5) МФО банку
307350
6) поточний рахунок
26008000532002

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
надання послуг з охорони власностi та громадян 37 18.02.2013 Мiнiстерство внутрiшнiх справ України Необмежена
Опис Лiцензiю видано на необмежений термiн дiї
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вулих Анатолiй Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1950
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.09.2015 на термiн три роки
9) Опис
Генеральний директор є одноособовим органом Товариства,який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
Повноваження та обов'язки Генерального директора визначаються Статутом Товариства та Положенням про Генерального директора,основними серед яких є: розробка довгострокових планiв (програм) дiяльностi товариства, iнвестицiйних проектiв (програм),усiх рiчних iнвестициiйних витрат,що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання,титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва,програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання,виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя,квартал,мiсяць тощо;органiзацiя ведення бухгалтерського,податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства; органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi;виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi Товариства перед трет'єми особами без довiреностi;здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю Товариства та iнше. Винагорода ( заробiтна плата) виплачується згiдно укладеного контракту. Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась. 17 грудня 2018 року Наглядовою радою товариства було прийнято рiшення про припинення повноважень Генерального директора Вулиха А.Ю., у зв'язку з закiнченням термiну дiї контракту . З 2012 року обiймав посаду Генерального директора ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС".Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлець Iлля Вiталiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
приватна адвокатська дiяльнiсть
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2023 згiдно Статуту на три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.У межах своєї компетенцiї Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради Товариства,розподiляє обов'язки мiж членами Наглядової ради;iнiцiює та скликає засiдання Наглядової ради,вiдкриває їх та головує на них,затверджує порядок денний засiдань;пiдписує вiд iменi Товариства трудовий контракт з Генеральним директором,якщо рiшенням Наглядової ради не уповноважено на це iншу особу;виконує iншi функцiї щодо керiвництва роботою Наглядової ради.Голова Наглядової ради має право: отримувати повну,достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,необхiдну для виконання своїх функцiй;знайомитися з документами Товариства,отримувати копiї,а також копiї дочiрнiх пiдприємств Товариства;вимагати скликання позачергового Засiдання Наглядової ради Товариства,а також зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,розумно та не перевищуючи своїх повноважень;виконувати рiшення,прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв,засiданнях Наглядової ради Товариства.За виконання повноважень,покладених на Голову Наглядової ради виплачується винагорода згiдно укладеного контракту.Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи становить 14 рокiв.
За звiтний перiод змiн в персональному складi не було. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займається приватною адвокатською дiяльнiстю.Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петренко Костянтин Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Фрегат СП" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 згiдно Статуту на три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.У межах своєї компетенцiї член Наглядової ради має право: отримувати повну,достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,необхiдну для виконання своїх функцiй;знайомитися з документами Товариства,отримувати копiї,а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; а також зобов'язаний:дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,розумно та не перевищуючи своїх повноважень;виконувати рiшення,прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв,засiданнях Наглядової ради Товариства.За виконання повноважень , покладених на члена Наглядової ради , виплачується винагорода згiдно укладеного контракту. Винагороди в натуральнiй формi не виплачувалось.Загальний стаж роботи становить 20 рокiв.Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду директора ТОВ "Фрегат СП".Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає. З 30 квiтня 2018 року повноваження члена Наглядової ради Петренко К.В. припинено достроково за власним бажанням ( протокол Наглядової ради № 3 вiд 30.04.2018 р.).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Максимець Лариса Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор фiнансово-економiчного департаменту Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку;начальник вiддiлу фiнансово-економiчного аналiзу та оцiнки в ТОВ " ФIРМ АУДИТ "
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 згiдно Статуту на термiн три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.У межах своєї компетенцiї член Наглядової ради має право: отримувати повну,достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,необхiдну для виконання своїх функцiй;знайомитися з документами Товариства,отримувати копiї,а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; а також зобов'язаний:дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,розумно та не перевищуючи своїх повноважень;виконувати рiшення,прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв,засiданнях Наглядової ради Товариства.Загальний стаж роботи становить 34 роки. За виконання повноважень, покладених на члена Наглядової ради , виплачується винагорода згiдно укладеного контракту. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. За звiтний перiод змiн в персональному складi не було. Протягом останнiх п'яти рокiв займала наступнi посади: Директор фiнансово-економiчного департаменту Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку;начальник вiддiлу фiнансово-економiчного аналiзу та оцiнки в ТОВ " ФIРМ АУДИТ " .На даний час посадова особа не працює .Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рогульський Сергiй Степанович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ЮФ "Кредо Класик Консалтiнг" заступник директора; ТОВ "Ромпетрол Україна" юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 згiдно Статуту на термiн три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.У межах своєї компетенцiї член Наглядової ради має право: отримувати повну,достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,необхiдну для виконання своїх функцiй;знайомитися з документами Товариства,отримувати копiї,а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; а також зобов'язаний:дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,розумно та не перевищуючи своїх повноважень;виконувати рiшення,прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв,засiданнях Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи становить 22 роки.За виконання повноважень, покладених на члена Наглядової ради виплачується винагорода згiдно укладеного контракту.Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Змiн в персональному складi посадових осiб не було.Протягом останнiх п'яти рокiв займав наступнi посади:ТОВ "ЮФ "Кредо Класик Консалтiнг" заступник директора; ТОВ "Ромпетрол Україна" юрисконсульт.На даний час посадова особа працює заступником директора в ТОВ "ЮФ Кредо Класик Консалтiнг". Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернявський Геннадiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1987
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник ТОВ "АРТСТИЛЬХОЛДИНГ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 згiдно Статуту на термiн три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.У межах своєї компетенцiї член Наглядової ради має право: отримувати повну,достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,необхiдну для виконання своїх функцiй;знайомитися з документами Товариства,отримувати копiї,а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; а також зобов'язаний:дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,розумно та не перевищуючи своїх повноважень;виконувати рiшення,прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв,засiданнях Наглядової ради Товариства. За виконання повноважень , покладених на члена Наглядової ради виплачується винагорода згiдно укладеного контракту. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи становить 11 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду керiвника ТОВ " АРТСТИЛЬХОЛДИНГ" .Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає. З 30 квiтня 2018 року повноваження члена Наглядової ради Чернявського Г.М. припинено достроково за власним бажанням ( протокол Наглядової ради № 3 вiд 30.04.2018 р.).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шмуль Iрини Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" - головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.05.2003 на необмежений термiн
9) Опис
Головний бухгалтер має право: отримувати iнформацiю,у тому числi конфiденцiйну,в об'ємi,необхiдному для вирiшення поставлених завдань;ознайомлюватися з проектами рiшень керiвництва Товариства,що стосуються його дiяльностi;дiяти вiд iменi бухгалтерiї Товариства,представляти iнтереси Товариства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань;в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи;самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами Товариства,а також з iншими органiзацiями з питань,якi належать до бухгалтерiї та не вимагають рiшення Генерального директора Товариства;вносити на розгляд керiвництва пропозицiї щодо вдосканалення роботи,пов'язаної з виконанням своїх обов'язкiв;вносити пропозицiї Генеральному директору Товариства:про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок;про заохочення працiвникiв що вiдзначилися;в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвництво про всi виявленi в процесi виконання своїх посадових обов'язкiв недолiки в дiяльностi Товариства та вносити пропозицiї щодо їх усунення.Головний бухгалтер зобов'язана:органiзовувати роботу бухгалтерiї,здiйснювати контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;вимогати вiд структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства забезпечення неухильного дотримання порядку та подання до облiку первинних документiв;забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства , пiдписання iї та подання в установленi строки користовачам ; здiйснювати заходи щодо надання повної правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв Товариства; брати участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис Головного бухгалтера до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами,затвердженими формами та iнструкцiями. Винагорода ( заробiтна плата) виплачується згiдно штатного розпису. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.Загальний стаж роботи складає 26 роки. З 2003 року обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС".Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.Змiн у складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фiлiппi Олександр Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" - головний iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.12.2018 до 30.04.2019 року
9) Опис
Генеральний директор є одноособовим органом Товариства,який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.Повноваження та обов'язки Генерального директора визначаються Статутом Товариства та Положенням про Генерального директора,основними серед яких є: розробка довгострокових планiв (програм) дiяльностi товариства, iнвестицiйних проектiв (програм),усiх рiчних iнвестициiйних витрат,що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання,титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва,програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання,виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя,квартал,мiсяць тощо;органiзацiя ведення бухгалтерського,податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства; органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi;виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi Товариства перед трет'єми особами без довiреностi;здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю Товариства та iнше. Винагорода ( заробiтна плата) виплачується згiдно до укладеного контракту. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом останнiх п"яти рокiв посадова особа обiймала посади головного iнженера ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС", головного iнженера ТОВ "ДНIПРОПРЕСС СТАЛЬ". Згiдно рiшення Наглядової ради ( протокол № 9 вiд 17.12.2018 року) Фiлiппi О.О призначено на посаду Генерального директора ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" з 18 грудня 2018 року.Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Вулих Анатолiй Юрiйович 0 0 0 0 0 0
Генеральний директор Фiлiппi Олександр Олександрович 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Михайлець Iлля Вiталiйович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Петренко Костянтин Володимирович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Максимець Лариса Василiвна 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Рогульський Сергiй Степанович 5 0.5000 5 0 0 0
Член Наглядової ради Чернявський Геннадiй Миколайович 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна 0 0 0 0 0 0
Усього 5 0.5000 5

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
фiзична особа 493 49.3 493
Усього 493 49.3 493

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.04.2018
Кворум зборів** 50.6
Опис Рiчнi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 24 квiтня 2018 року. Кворум Загальних зборiв склав 50,6%. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Питання що розглядалися на Загальних зборах та прийнятi рiшення:
Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв. Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю в складi однiєї особи – Пахолок Iрини Михайлiвни та доручити їй проведення пiдрахунку голосiв за результатами голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства.Строк повноважень обраної лiчильної комiсiї встановити до моменту оголошення про закiнчення Загальних зборiв акцiонерiв. Питання 2. Звiт Генерального директора про фiнансово - господарську дiяльнiсть за 2017 рiк.
Прийняте рiшення: Прийняти до вiдома звiт Генерального директора за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Генерального директора протягом звiтного перiоду задовiльною. Питання 3. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Наглядової ради протягом звiтного перiоду задовiльною. Питання 4. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатам його розгляду. Прийняте рiшення: Затвердити висновки зовнiшнього аудиту за 2017 рiк. Затвердити заходи за результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту.Питання 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. Питання 6. Про розподiл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2017 роцi. Прийняте рiшення: Прибуток, отриманий за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi затвердити в розмiрi 7 165 тис. грн. Спрямувати 100% прибутку у розмiрi 7 165 тис. грн. на розвиток виробництва та поповнення обiгових коштiв. Питання 7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв Товариства та надання повноважень Наглядовiй радi по прийняттю рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв.
Прийняте рiшення:
1. Попередньо ухвалити вчинення Товариством значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та менша нiж 50 вiдсоткiв або перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а саме:
- кредитнi правочини та правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов’язань, в тому числi майнова та фiнансова порука, в тому числi за третiх осiб. При цьому сукупна вартiсть вказаних правочинiв не повинна перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
- правочини поставки (купiвлi-продажу) товарiв, продукцiї, послуг. При цьому сукупна вартiсть вказаних правочинiв, не повинна перевищувати 500 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
2. Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства приймати рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, якi попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв.
3. Надати право Генеральному директору Товариства вчиняти значнi правочини, якi попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв, виключно пiсля прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про вчинення таких правочинiв. Правочини вчиненi на вищевказаних умовах та затвердженi Наглядовою радою Товариства не потребують додаткового схвалення (надання згоди на вчинення) загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04107 Україна Київська Шевченкiвський мiсто Київ вул.Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності немає
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591-04-24
Вид діяльності юридична особа,яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Згiдно до Закону України " Про депозитарну систему " ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює свою дiяльнiсть без лiцензii та дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв.Надає Емiтенту послуги , щодо обслуговування випуску цiнних паперiв ПрАТ " НПО ДНIПРОПРЕС".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад)
Код за ЄДРПОУ 21676262
Місцезнаходження 03680 Україна Київська Голосiївський мiсто Київ вул.Антоновича,51 офiс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № DR/ 00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 498-38-15
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності iнформацiйнi послуги на фондовому ринку
Опис Державна установа " Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" надає послуги емiтенту з питання подання регульованної iнформацiї до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Аудиторська фiрма "МОДУЛЬ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 38033179
Місцезнаходження 53210 Україна Дніпропетровська Нiкопольський мiсто Нiкополь вул.Дибенка, буд.59 г, кв.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 4508
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.09.2014
Міжміський код та телефон 0505479467
Факс вiдсутнiй
Вид діяльності надає аудиторськи послуги
Опис ТОВ " Аудиторська фiрма "МОДУЛЬ-АУДИТ" надає аудиторськи послуги ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" щодо аудиту фiнансової звiтностi емiтента у вiдповiдностi до нацiональних Положень ( стандартiв) бухгалтерського облiку.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.06.2007 30/04/1/07 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000014385 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1000.00 1000 1000000.00 100.00
Опис Протягом звiтного перiоду акцiї товариства на бiржовий ринок не виставлялися та до лiстингу не включалися.Додаткового випуску цiнних паперiв товариство в звiтному роцi не здiйснювало,тому iнформацiя щодо мети додаткової емiсiї,спосiб розмiщення,дострокове погашення тощо не зазначается.Всi ранiше випущенi акцiї повнiстю розмiщенi.Протягом звiтного року фiзичною особою було придбано 493 штук акцiй товариства,що складає 49,3 вiдсотка вiд загальної кiлькостi акцiй товариства.Випуск процентних облiгацiй,дисконтних облiгацiй, цiльових (беспроцентних) облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариством не здiйснювався.Iнформацiї про викуп,причини викупiв,продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, цiни викупу чи продажу, загальної вартостi акцiй немає,тому що протягом звiтного перiоду Товариство не викупало та не продавало ранiше викупленi Товариством власнi акцiї.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 36064 53874 0 0 36064 53874
будівлі та споруди 22419 38009 0 0 22419 38009
машини та обладнання 11915 13846 0 0 11915 13846
транспортні засоби 231 158 0 0 231 158
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 1499 1861 0 0 1499 1861
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 36064 53874 36064 53874
Опис Залишкова вартiсть основних засобiв ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" станом на 31.12.2018 року складає 53874 тис.грн.,при цьому первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 року складає 84217 тис.грн.,та їх знос складає 30343 тис.грн. Знос на основнi засоби нараховується станом на 31.12.2018 року прямолiнейним методом.В експлуатацiї знаходиться будiвля адмiнiстративного призначення з 2005 року,будiвлi виробничого призначення придбанi у 2013 та 2014 роках;легковi автомобiлi адмiнiстративного призначення ( у кiлькостi трьох одиниць) ; виробниче обладнання - станки та iнструмент.Всi основнi засоби використовуються на 100%. У 2018 роцi було незначне придбання та ввод в єксплуатацiю обладнання та iнструменту.Також були використанi оборотнi кошти на ремонт виробничих будiвль.Виробниче обладнання ,
балансовою вартiстю 26232 тис.грн. станом на 31.12.2018 року ,передано у заставу згiдно з дiючим кредитним договором.Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням Емiтента та використовуються за призначенням.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 31625 30929
Статутний капітал (тис. грн.) 1000.00 1000.00
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1000.00 1000.00
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств",затвердженних рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року № 485 ( з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 30625 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 30625 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 29929 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 29929 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства за звiтний та попереднiй перiоди є бiльшою вiд статутного капiталу.Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 69320 X X
у тому числі:  
короткостроковi кредити 10.09.2014 55605 9.8 27.11.2019
короткостроковi кредити 01.11.2018 13715 21.5 30.04.2019
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 780 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 1625 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 43604 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 115329 X X
Опис: Iншi зобов'язання складаються з : отриманi аванси- 32203 тис.грн.; заробiтна плата - 494 тис.грн.;розрахунки зi страхування - 78 тис.грн.;за товар - 3867 тис.грн.; зобов'язання по нарахованим вiдсоткам по кредиту - 6674 тис.грн.;iншi - 288 тис.грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 24.04.2019 Загальнi збори акцiонерiв товариства 135899.00 135899.00 100 Кредитнi правочини та правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов’язань, в тому числi майнова та фiнансова порука, в тому числi за третiх осiб. 25.04.2018 www.dnepropress.net
Опис:
24 квiтня 2018 року черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС» прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв,а саме:попередньо надати згоду Товариству вчиняти значнi правочини з iншими суб’єктами господарювання протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та менша нiж 50 вiдсоткiв або перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi,а саме:
кредитнi правочини та правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов’язань, в тому числi майнова та фiнансова порука, в тому числi за третiх осiб. При цьому сукупна вартiсть вказаних правочинiв не повинна перевищувати 135 899 000,00 грн. (сто тридцять п’ять мiльйонiв вiсiмсот девяносто дев’ять тисяч гривень) або iї еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України,що дiятиме на дату вчинення вiдповiдного правочину, при обов’язковому попередньому погодженнi з Наглядовою радою товариства. Вартiсть активiв ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 135 899 000,00 грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 100%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 506 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв становить 506 шт.,кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 506 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.
2 24.04.2018 Загальнi збори акцiонерiв товариства 679495 135899 500 правочини поставки (купiвлi-продажу) товарiв, продукцiї, послуг 25.04.2018 www.dnepropress.net
Опис:
24 квiтня 2018 року черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС» прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв,а саме:попередньо надати згоду Товариству вчиняти значнi правочини з iншими суб’єктами господарювання протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та менша нiж 50 вiдсоткiв або перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi,а саме:правочини поставки (купiвлi-продажу) товарiв, продукцiї, послуг. При цьому сукупна вартiсть вказаних правочинiв, не повинна перевищувати 679 495 000,00 грн. , або iї еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України,що дiятиме на дату вчинення вiдповiдного правочину, при обов’язковому попередньому погодженнi з Наглядовою радою товариства. Вартiсть активiв ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 135 899 000,00 грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 500%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 506 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв становить 506 шт.,кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 506 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
02.04.2018 03.04.2018 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
24.04.2018 25.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
30.04.2018 01.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.12.2018 21.12.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЗАПОРIЖАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20475455
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69063, Україна, мiсто Запорiжжя, пров.Тихий, буд.8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0226 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0555
29.10.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2018
31.12.2018
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Пояснювальний параграф:1. Ми звертаємо увагу на Примiтку 1.2. Iнформацiя щодо умов здiйснення дiяльностi в якiй обумовлено наявнiсть факторiв ризикiв та економiчної нестабiльностi якi є в Українi, їх остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю. Цi фактори можуть надалi мати вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства, характер цього впливу на поточний момент визначити неможливо.
2. Ми звертаємо увагу на Примiтку 5.2. Розкриття iнформацiї щодо операцiй з пов'язаними сторонами. Товариство iдентифiкувало своїх пов’язаних осiб та розкрило iнформацiю щодо операцiй з ними. У складi акцiонерiв Товариства на звiтну дату є юридичнi особи-нерезиденти реальнi власники яких та контролери невiдомi (перелiк наведено у Примiтцi 4.9). За результатами здiйснення нами процедур ми не можемо повнiстю пiдтвердити повноту розкриття Товариством операцiй з пов’язаними сторонами.
Наша думка не модифiкується у зв’язку з висвiтленими питаннями цього параграфу.
Номер та дата договору на проведення аудиту 21/12/18-1
21.12.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 21.12.2018
28.02.2019
Дата аудиторського висновку (звіту) 28.02.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 82000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЗАПОРIЖАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20475455
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69063, м.Запорiжжя, провулок Тихий,буд.8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0226 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0555
29.10.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2018
31.12.2018
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Пояснювальний параграф
1. Ми звертаємо увагу на Примiтку 1.2. Iнформацiя щодо умов здiйснення дiяльностi в якiй обумовлено наявнiсть факторiв ризикiв та економiчної нестабiльностi якi є в Українi, їх остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю. Цi фактори можуть надалi мати вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства, характер цього впливу на поточний момент визначити неможливо.
2. Ми звертаємо увагу на Примiтку 5.2. Розкриття iнформацiї щодо операцiй з пов'язаними сторонами. Товариство iдентифiкувало своїх пов’язаних осiб та розкрило iнформацiю щодо операцiй з ними. У складi акцiонерiв Товариства на звiтну дату є юридичнi особи-нерезиденти реальнi власники яких та контролери невiдомi (перелiк наведено у Примiтцi 4.9). За результатами здiйснення нами процедур ми не можемо повнiстю пiдтвердити повноту розкриття Товариством операцiй з пов’язаними сторонами.
Наша думка не модифiкується у зв’язку з висвiтленими питаннями цього параграфу.
Номер та дата договору на проведення аудиту № 21/12/18-1
21.12.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 21.12.2018
28.02.2019
Дата аудиторського висновку (звіту) 28.02.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 82000.00
Текст аудиторського висновку (звіту)
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НПО ДНIПРОПРЕС», що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, за рiк, що закiнчився на визначену дату, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.На нашу думку, за винятком питань, описаних в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, його фiнансовi результати та грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.Основа для думки iз застереженням
1. Товариство не вiдображає у повному обсязi витрати, понесенi у звiтному та минулих перiодах, зокрема загальнi витрати курсових рiзниць в iноземнiй валютi по залишку позики та вiдсоткiв вiд нерезидента. Цi витрати, у сумi 2121 тис. грн., врахованi в залишку балансу (звiту про фiнансовий стан) по статтi Витрати майбутнiх перiодiв як оборотнi активи, але не врахованi у складi поточних витрат Звiту про фiнансовi результати, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 «Витрати» щодо визнання витрат. Також ця сума не вiдповiдає визначенню актива, вiдповiдно до НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».Облiковi данi свiдчать про те, що якби Товариство визнало цi курсовi рiзницi витратами, а не активами, то балансова вартiсть Витрат майбутнiх перiодiв, а також Нерозподiленого прибутку у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) зменшились би одночасно на 2121 тис. грн..
2. У складi активiв Товариство облiковує поточну дебiторську заборгованiсть контрагентiв у сумi 1583 тис. грн. яка на нашу думку є сумнiвною. Iнформацiя щодо цих статей, сум та термiнiв непогашення розкрита у Примiтцi 4.5. Отримана нами iнформацiя свiдчить що нi у попередньому роцi, нi у звiтному перiодi, нi на дату нашого звiту цi контрагенти не погасили свої заборгованостi. Вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть»: поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв вiдображається у складi iнших операцiйних витрат. Товариство не створило вiдповiдних резервiв, при цьому обґрунтоване рiшення про недоцiльнiсть нарахування резерву сумнiвних боргiв Товариство не приймало. Ми не змогли визначити чи вимагалися б коригування показникiв фiнансовiй звiтностi у зв’язку з цим питанням.
3. Товариство облiковує основнi засоби за iсторичною собiвартiстю, їх балансова вартiсть на звiтну дату складає 53874 тис. грн. Об’єкт основних засобiв, пiсля визнання активом, слiд облiковувати за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Вiдповiдно до вимог П(С)БО 28 «Зменшення корисностi активiв» на кожну дату рiчного балансу пiдприємство має оцiнювати, чи iснують ознаки можливого зменшення корисностi активу. На дату балансу управлiнський персонал не розглядав ознаки зменшення корисностi основних засобiв, як того вимагають П(С)БО 7 «Основнi засоби» та П(С)БО 28 «Зменшення корисностi активiв». Балансова вартiсть основних засобiв є суттєвою, Товариство не виконало вимоги П(С)БО, тому ми не змогли визначити чи вимагалися б коригування показникiв фiнансовiй звiтностi у зв’язку з цим питанням.
4. Ми не спостерiгали за рiчною iнвентаризацiєю наявних необоротних активiв та запасiв станом на 01.11.2018, оскiльки були призначенi аудиторами пiсля дати її проведення. Але ми змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi шляхом виконання альтернативних процедур, якi обґрунтовують нашу думку. Потреби в коригуваннi кiлькостi та вартостi наявних основних засобiв та запасiв у фiнансовiй звiтностi не визначено, за винятком питання, наведеного у пунктi 3 Основи для думки iз застереженням.
5. Як зазначено в Примiтцi 2.5 управлiнський персонал Товариства пiдготував фiнансову звiтнiсть виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань повиннi вiдбуватись в ходi звичайної дiяльностi.
Але, поряд з тим, ми звертаємо увагу користувачiв на потенцiйне iснування ризикiв подальшого безперервного функцiонування Товариства. Такi ризики обумовленi чинниками, якi пов’язанi з наступними показниками та факторами:
- низький рiвень основних фiнансових коефiцiєнтiв, зокрема, показникiв лiквiдностi, платоспроможностi, покриття зобов’язань власним капiталом, забезпеченостi власними обiговими коштами (iнформацiя щодо фiнансових коефiцiєнтiв наведена у параграфi Iншi питання – фiнансовий стан Товариства);
- значне домiнування у валютi балансу залученого капiталу i низький рiвень власних обiгових коштiв;
- у наступному роцi Товариству необхiдно буде погашати свої зобов’язання за кредитами i позиками, здiйснювати закупiвлю запасiв, сплачувати винагороду працiвникам, здiйснювати платежi до бюджету, i у разi затримання оплати вiд покупцiв (замовникiв), змiни кон’юнктури ринку, або значного падiння об’ємiв та прибутковостi продаж продукцiї (послуг), є загроза недостатностi власних обiгових грошових коштiв для вчасного погашення своїх боргiв i ведення поточної безперервної операцiйної дiяльностi.
Цi обставини свiдчать про iснування суттєвої невизначеностi, що може поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Фiнансова звiтнiсть та примiтки до неї не розкривають належно iнформацiю про цi факти (тобто не мiстить опису впливу доступностi фiнансування при явнiй недостатностi власних оборотних коштiв, та не характеризує цю ситуацiю як суттєву невизначенiсть).
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту (далi за текстом - МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд вiдобразити в нашому звiтi додатково до питань, описаних нами в роздiлi Основа для думки iз застереженням.
Iншi питання – аудит фiнансової звiтностi за попереднiй перiод
Аудит фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31.12.2017, був проведений iншим аудитором, який 20 квiтня 2018 року висловив думку iз застереженням щодо цiєї фiнансової звiтностi.
Основнi причини модифiкацiї звiту аудитора станом на 31.12.2017:
- статтi витрат майбутнiх перiодiв i нерозподiленого прибутку було одночасно завищено на 8167 тис грн. (на початку 2018 року Товариством частково виправлено помилку шляхом корегування нерозподiленого прибутку та витрат майбутнiх перiодiв на суму 6406 тис. грн.);
- вiдсутнiсть створених резервiв щодо сумнiвної дебiторської заборгованостi у сумi 1790 тис. грн.;
- не розглядались ознаки зменшення корисностi основних засобiв, їх балансова вартiсть у сумi 36064 тис. грн. не коригувалась у зв’язку з цим питанням;
- потенцiйне iснування ризикiв подальшого безперервного функцiонування, якi обумовленi такими чинниками як низький рiвень основних фiнансових коефiцiєнтiв, значне домiнування у валютi балансу залученого капiталу, низький рiвень власних обiгових коштiв, а також неналежне розкриття iнформацiї щодо подальшого зовнiшнього фiнансування.
Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя це - регулярна рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв, проект якої складено Товариством вiдповiдно до пункту 1 частини 4 роздiлу III «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з рiчною iнформацiєю емiтента та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до нашого звiту.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi – Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
•Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю.
•Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.
•Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнських персоналом;
•Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
•Оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження,що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Щодо iнформацiї, перевiрка та висловлення думки щодо якої обумовлено другим абзацем пункту 9) частини 3 статтi 40-1, Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 №3480-IV в редакцiї вiд 01.01.2019 (надалi по тексту – Закон):
Пiд час аудиту нами перевiрено Звiт про корпоративне управлiння, який Товариство буде подавати у складi Звiту керiвництва рiчної регулярної iнформацiї емiтента.
Ми висловлюємо думку щодо iнформацiї яка включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб.
На нашу думку, вищезазначена iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» та не суперечить «Принципам корпоративного управлiння», якi затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955.
Нами перевiрена також iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння (крiм вищезазначеної),що стосується посилання на власний кодекс корпоративного управлiння Товариства (або iнший); практику корпоративного управлiння, причини вiдхилення вiд положень кодексу корпоративного управлiння (або незастосування деяких його положень); iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв, загальний опис прийнятих на них рiшень; персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi), їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.Суттєвих невiдповiдностей мiж перевiреною нами iншою iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння та iнформацiєю зазначеною у пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону не виявлено.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2018 1 0
2 2017 1 0
3 2016 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв для участi в останнiх загальних зборах здiйснювала реєстрацiйна комiсiя. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/в Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/в
Інше (зазначити) д/в
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/в

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів 1
членів наглядової ради - представників акціонерів 4
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада за звiтний перiод самооцiнку не проводила.

д/в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 11

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради нiякi комiтети не створено.
Інші (запишіть) д/в

д/в
д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Так Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): У акцiонерному товариствi iснує Положення про загальнi збори акцiонерiв,Положення про Наглядову раду, Положення про Генерального директора. Iншi Положення в акцiонерному товариствi вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Ні Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймала Наглядова рада товариства.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства в минулому роцi здiйснювала незалежна аудиторська фiрма.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) В акцiонерному товариствi вiдсутнiй орган ревiзiйної комiсiї.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У акцiонерному товариства кодекс ( принципи,правила) корпоративного управлiння вiдсутнiй.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Товариство, у своїй дiяльностi, керується «Принципами корпоративного управлiння», якi затвердженi рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (НКЦПФР) 22.07.2014 №995 та є у вiльному доступi на офiцiйному сайтi НКЦПФР - https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/, а також на сайтi Верховної ради України - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14 Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НПО ДНIПРОПРЕС" за ЄДРПОУ 24991515
Територія за КОАТУУ 1210100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 25.62
Середня кількість працівників 377
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вулиця Героїв Сталiнграду,буд.139, мiсто Днiпро, Днiпропетровська область, 49000
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 8 5
первісна вартість 1001 72 72
накопичена амортизація 1002 64 67
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1455 1861
Основні засоби: 1010 36064 53874
первісна вартість 1011 59176 84217
знос 1012 23112 30343
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 37527 55740
II. Оборотні активи
Запаси 1100 60824 62412
Виробничі запаси 1101 35112 44314
Незавершене виробництво 1102 18189 11362
Готова продукція 1103 7523 6736
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 16582 10986
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

3794

3305

з бюджетом 1135 4648 7000
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 109 134
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 91 539
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 91 539
Витрати майбутніх періодів 1170 8169 2121
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 4155 4717
Усього за розділом II 1195 98372 91214
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 135899 146954

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1000 1000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 308 308
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 29621 30317
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 30929 31625
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 64666 69320
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 4040 3867
за розрахунками з бюджетом 1620 774 780
за у тому числі з податку на прибуток 1621 415 438
за розрахунками зі страхування 1625 317 78
за розрахунками з оплати праці 1630 1166 494
за одержаними авансами 1635 23688 32203
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 10319 8587
Усього за розділом IІІ 1695 104970 115329
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 135899 146954

Примітки Бухгалтерськiй облiк здiйснюється у вiдповiднiсть з вимогами Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999 року, Положень ( стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Керівник Фiлiппi Олександр Олександрович
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НПО ДНIПРОПРЕС" за ЄДРПОУ 24991515
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2018 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 177162 181042
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 150400 ) ( 156116 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

26762

24926
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 21602 21846
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 16051 ) ( 11972 )
Витрати на збут 2150 ( 3000 ) ( 5278 )
Інші операційні витрати 2180 ( 19412 ) ( 20245 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

9901

9277
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 70 180
Інші доходи 2240 515 625
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1825 ) ( 1344 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

8661

8738
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1559 1573
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

7102

7165
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 7102 7165

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 129282 154959
Витрати на оплату праці 2505 19314 15369
Відрахування на соціальні заходи 2510 4620 3561
Амортизація 2515 7250 6136
Інші операційні витрати 2520 8985 7432
Разом 2550 169451 187457

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Бухгалтерськiй облiк здiйснюється у вiдповiднiсть з вимогами Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999 року, Положень ( стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Керівник Фiлiппi Олександр Олександрович
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НПО ДНIПРОПРЕС" за ЄДРПОУ 24991515
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

106978

154794
Повернення податків і зборів 3005 3370 12260
у тому числі податку на додану вартість 3006 3370 12260
Цільового фінансування 3010 209 217
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 128457 74891
Надходження від повернення авансів 3020 1227 1048
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 70 180
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 34 17
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 53 5789
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 106724 )

( 106724 )
Праці 3105 ( 16289 ) ( 12235 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4843 ) ( 3646 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 8013 ) ( 5490 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1537 ) ( 1587 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 6476 ) ( 3903 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 102819 ) ( 108194 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 572 ) ( 4858 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 3652 ) ( 12509 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2514 -4485
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 58879 67174
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 53654 62194
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1825 ) ( 1344 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 3400 3636
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 886 -849
Залишок коштів на початок року 3405 91 1227
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 438 287
Залишок коштів на кінець року 3415 539 91

Примітки д/в
Керівник Фiлiппi Олександр Олександрович
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НПО ДНIПРОПРЕС" за ЄДРПОУ 24991515
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв ( за непрямим методом ) не здiйснювався.
Керівник Фiлiппi Олександр Олександрович
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НПО ДНIПРОПРЕС" за ЄДРПОУ 24991515
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2018 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1000 0 0 308 29621 0 0 30929
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 6406 0 0 6406
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1000 0 0 308 23215 0 0 24523
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 7102 0 0 7102
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 7102 0 0 7102
Залишок на кінець року 4300 1000 0 0 308 30317 0 0 31625

Примітки д/в
Керівник Фiлiппi Олександр Олександрович
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна