Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Вулих Анатолiй Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПО ДНIПРОПРЕС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24991515
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Бабушкiнський, 49000, Днiпро, вулиця Героїв Сталiнграду буд.139
5. Міжміський код, телефон та факс
(056)7406210 (056)7406210
6. Електронна поштова адреса
m.gricenko@dnepropress.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 79   25.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці dnepropress.net в мережі Інтернет 24.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються,тому що ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не належить до будь-яких об'єднань (пiдприємств). Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається , оскiльки в акццонерному товариствi посада корпоративного секретаря не передбачена штатним розкладом.Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, оскiльки обовязкова рейтингова оцiнка не проводилась,тому що ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не має державної частки у статутному капiталi,не маймає монопольного (домiнуючого) становища та не маєстратигiчного значення для економiки та безпеки держави. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцi (розмiру часток,паїв) не розкривається у вiдповiдностi з вимогами п.1.5 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826( iз змiнами i доповненнями),оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв.Iнформацiя про дивiденди та Iнформацiя про юридичних осiб,послугами яких користується емiтент не розкривається у вiдповiдностi з вимогами Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826( iз змiнами i доповненнями),оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв.Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається,оскiльки згiдно з п. 5. Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826( iз змiнами i доповненнями), акцiонернi товариства не вказують дану iнформацiю. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не випускало облiгацiй. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, тому що ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не випускало похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) , крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв,сертифiкатiв ФОН, не надається, оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не випускало нiяких цiнних паперiв, крiм акцiй. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не здiйснювало викуп власних акцiй. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не подається, оскiльки всi випущенi ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" цiннi папери iснують виключно у бездокуметарнiй формi.Опис бiзнесу не розкривається у вiдповiдностi з вимогами Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826( iз змiнами i доповненнями),оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надаються, оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про зобов'язання емiтента за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) не подається тому, що станом на 31.12.2017 р. крiм акцiй ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС"не випускало нiяких iнших цiнних паперiв, а отже не має зобов'язань за облiгацiями власного випуску, iпотечними цiнними паперами власного випуску, за сертифiкакатами ФОН власного випуску, за iншими цiнними паперами (у том числi за похiдними цiнними паперами) власного випуску. Iнформацiя про зобов'язання емiтента за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не надається, оскiльки станом на 31.12.2017 р. ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не має зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не подається,оскiльки протягом звiтного перiоду ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" таких рiшень не приймалось.Iнформацiя прот забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не розкривається,оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не здiйснювало випускiв боргових цiнних паперiв.Роздiл "Звiт про стан корпоративного управлiння не заповнюється, оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не є фiнiнсовою установою. Iнформацiя, зазначена в п. 18-27 не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається,оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не випускало цiльових облiгацiй,виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. Текст аудиторського висновку не надається у вiдповiдностi з вимогами Глави IV Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв.В усiх роздiлах звiту iнформацiя про паспортнi данi не наводиться у зв'язку iз не наданням згоди на iї оприлюднення фiзичними особами.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПО ДНIПРОПРЕС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
д/в
3. Дата проведення державної реєстрації
11.10.2005
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
1000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
354
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.62 механiчне оброблення металевих виробiв
28.12 виробництво гiдравлiчного та пневматичного устатковання
25.11 виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається,оскiльки згiдно з п.5 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, акцiонернi товариства не вказують дану iнформацiю.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "АКБ"КОНКОРД"
2) МФО банку
307350
3) поточний рахунок
26008000532002
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
5) МФО банку
307350
6) поточний рахунок
26008000532002

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
надання послуг з охорони власностi та громадян 37 18.02.2013 Мiнiстерство внутрiшнiх справ України Необмежена
Опис Лiцензiю видано на необмежений термiн дiї
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вулих Анатолiй Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1950
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.09.2015 згiдно Статуту на термiн три роки
9) Опис
Генеральний директор є одноособовим органом Товариства,який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.Повноваження та обов'язки Генерального директора визначаються Статутом Товариства та Положенням про Генерального директора,основними серед яких є: розробка довгострокових планiв (програм) дiяльностi товариства, iнвестицiйних проектiв (програм),усiх рiчних iнвестициiйних витрат,що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання,титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва,програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання,виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя,квартал,мiсяць тощо;органiзацiя ведення бухгалтерського,податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства; органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi;виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi Товариства перед трет'єми особами без довiреностi;здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю Товариства та iнше. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується у вiдповiдностi з вимогами Глави IV Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.З 2012 року обiймає посаду Генерального директора ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС".Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шмуль Iрина Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ ПКФ"ТОРА" - головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.05.2003 необмежений
9) Опис
Головний бухгалтер має право: отримувати iнформацiю,у тому числi конфiденцiйну,в об'ємi,необхiдному для вирiшення поставлених завдань;ознайомлюватися з проектами рiшень керiвництва Товариства,що стосуються його дiяльностi;дiяти вiд iменi бухгалтерiї Товариства,представляти iнтереси Товариства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань;в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи;самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами Товариства,а також з iншими органiзацiями з питань,якi належать до бухгалтерiї та не вимагають рiшення Генерального директора Товариства;вносити на розгляд керiвництва пропозицiї щодо вдосканалення роботи,пов'язаної з виконанням своїх обов'язкiв;вносити пропозицiї Генеральному директору Товариства:про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок;про заохочення працiвникiв що вiдзначилися;в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвництво про всi виявленi в процесi виконання своїх посадових обов'язкiв недолiки в дiяльностi Товариства та вносити пропозицiї щодо їх усунення.Головний бухгалтер зобов'язана:органiзовувати роботу бухгалтерiї,здiйснювати контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;вимогати вiд структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства забезпечення неухильного дотримання порядку та подання до облiку первинних документiв;забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства , пiдписання iї та подання в установленi строки користовачам ; здiйснювати заходи щодо надання повної правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв Товариства; брати участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис Головного бухгалтера до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами,затвердженими формами та iнструкцiями.Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується у вiдповiдностi з вимогами Глави IV Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв.Загальний стаж роботи складає 25 роки. З 2003 року i по наступний час обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС".Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.Змiн у складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлець Iлля Вiталiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Адвокатське об'єднання "Адвокатська компанiя "Верум" - адвокат
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 Згiдно Статуту на термiн три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.У межах своєї компетенцiї Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради Товариства,розподiляє обов'язки мiж членами Наглядової ради;iнiцiює та скликає засiдання Наглядової ради,вiдкриває їх та головує на них,затверджує порядок денний засiдань;пiдписує вiд iменi Товариства трудовий контракт з Генеральним директором,якщо рiшенням Наглядової ради не уповноважено на це iншу особу;виконує iншi функцiї щодо керiвництва роботою Наглядової ради.Голова Наглядової ради має право: отримувати повну,достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,необхiдну для виконання своїх функцiй;знайомитися з документами Товариства,отримувати копiї,а також копiї дочiрнiх пiдприємств Товариства;вимагати скликання позачергового Засiдання Наглядової ради Товариства,а також зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,розумно та не перевищуючи своїх повноважень;виконувати рiшення,прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв,засiданнях Наглядової ради Товариства.Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується у вiдповiдностi з вимогами Глави IV Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв.
Рiшенням Наглядової ради вiд 11 сiчня 2017 року (протокол № 1) посадову особу обрано Головою Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи становить 13 рокiв.Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займається приватною адвокатською дiяльнiстю.Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петренко Костянтин Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Фрегат СП" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 згiдно Статуту на термiн три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.У межах своєї компетенцiї член Наглядової ради має право: отримувати повну,достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,необхiдну для виконання своїх функцiй;знайомитися з документами Товариства,отримувати копiї,а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; а також зобов'язаний:дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,розумно та не перевищуючи своїх повноважень;виконувати рiшення,прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв,засiданнях Наглядової ради Товариства.Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується у вiдповiдностi з вимогами Глави IV Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв.Загальний стаж
роботи становить 19 рокiв.Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду директора ТОВ "Фрегат СП".Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Воронов Олександр Євгенiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Департаменту iнформацiйних технологiй ПАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна";Радник Голови Правлiння ПАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна";керiвник вiддiлу iнформацiйних технологiй в ТОВ " Ромпетрол Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 згiдно Статуту на термiн три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.У межах своєї компетенцiї член Наглядової ради має право: отримувати повну,достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,необхiдну для виконання своїх функцiй;знайомитися з документами Товариства,отримувати копiї,а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; а також зобов'язаний:дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,розумно та не перевищуючи своїх повноважень;виконувати рiшення,прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв,засiданнях Наглядової ради Товариства.Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується у вiдповiдностi з вимогами Глави IV Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв.Загальний стаж роботи становить 14 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займав наступнi посади:директор Департаменту iнформацiйних технологiй ПАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна";Радник Голови Правлiння ПАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна";керiвник вiддiлу iнформацiйних технологiй в ТОВ " Ромпетрол Україна" . Рiшенням Наглядової ради вiд 30.05.2017 року (протокол № 7) припинено повноваження члена Наглядової ради з 31 травня 2017 року, у зв'язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Максимець Лариса Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор фiнансово-економiчного департаменту Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку;начальник вiддiлу фiнансово-економiчного аналiзу та оцiнки в ТОВ " ФIРМ АУДИТ "
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 згiдно Статуту на термiн три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.У межах своєї компетенцiї член Наглядової ради має право: отримувати повну,достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,необхiдну для виконання своїх функцiй;знайомитися з документами Товариства,отримувати копiї,а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; а також зобов'язаний:дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,розумно та не перевищуючи своїх повноважень;виконувати рiшення,прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв,засiданнях Наглядової ради Товариства.Загальний стаж роботи становить 33 роки.Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується у вiдповiдностi з вимогами Глави IV Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв.За звiтний перiод змiн в персональному складi не було. Протягом останнiх п'яти рокiв займала наступнi посади: Директор фiнансово-економiчного департаменту Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку;начальник вiддiлу фiнансово-економiчного аналiзу та оцiнки в ТОВ " ФIРМ АУДИТ " .На даний час посадова особа не працює - пенсiонер.Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рогульський Сергiй Степанович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ЮФ "Кредо Класик Консалтiнг" заступник директора; ТОВ "Ромпетрол Україна" юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 згiдно Статуту на термiн три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.У межах своєї компетенцiї член Наглядової ради має право: отримувати повну,достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,необхiдну для виконання своїх функцiй;знайомитися з документами Товариства,отримувати копiї,а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; а також зобов'язаний:дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,розумно та не перевищуючи своїх повноважень;виконувати рiшення,прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв,засiданнях Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи становить 21 рiк. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується у вiдповiдностi з вимогами Глави IV Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв.Змiн в персональному складi посадових осiб не було.Протягом останнiх п'яти рокiв займав наступнi посади:ТОВ "ЮФ "Кредо Класик Консалтiнг" заступник директора; ТОВ "Ромпетрол Україна" юрисконсульт.На даний час посадова особа працює заступником директора в ТОВ "ЮФ Кредо Класик Консалтiнг". Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернявський Геннадiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1987
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник ТОВ "АРТСТИЛЬХОЛДИНГ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.06.2017 згiдно Статуту на термiн три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.У межах своєї компетенцiї член Наглядової ради має право: отримувати повну,достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,необхiдну для виконання своїх функцiй;знайомитися з документами Товариства,отримувати копiї,а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; а також зобов'язаний:дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,розумно та не перевищуючи своїх повноважень;виконувати рiшення,прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв,засiданнях Наглядової ради Товариства.Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується у вiдповiдностi з вимогами Глави IV Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв.Загальний стаж роботи становить 10 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду керiвника ТОВ " АРТСТИЛЬХОЛДИНГ" .Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Вулих Анатолiй Юрiйович д/в 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Михайлець Iлля Вiталiйович д/в 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Петренко Костянтин Володимирович д/в 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Воронов Олександр Євгенiйович д/в 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Максимець Лариса Василiвна д/в 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Рогульський Сергiй Степанович д/в 5 0.5000 5 0 0 0
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна д/в 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Чернявський Геннадiй Миколайович 0 0 0
Усього 5 0.5000 5 0 0 0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 19.04.2017
Кворум зборів** 50.6
Опис Порядок денний загальних зборiв: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 2.Звiт Генерального директора про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. 3.Звiт Наглядової Ради товариства за 2016 рiк. 4.Затвердження висновкiв аудитора (аудиторської компанiї) за результатами розгляду аудиторського звiту за 2016 рiк. 5.Затвердження рiчних результатiв дiяльностi, фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2016рiк. 6.Про розподiл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2016 роцi.7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв Товариства та надання повноважень Наглядовiй радi по прийняттю рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв.8. Схвалення укладених Товариством значних правочинiв. Пропозицiй до перелiку питань щодо порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: 1) Обрано лiчильну комiсiю. 2) Затверджено звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк та дiяльнiсть Генерального директора протягом звiтного перiоду визнана задовiльною . 3).Затверджено висновки аудитора (аудиторської компанiї) за результатами розгляду аудиторського звiту за 2016 рiк.4).Затвердженi рiчнi результати дiяльностi, фiнансова звiтнiсть та баланс Товариства за 2016 рiк.5)Прибуток Товариства за 2016 рiк у загальнiй сумi 8 029 тис. грн. ( вiсiм мiльйонiв двадцять дев’ять тисяч гривень нуль копiйок) спрямовано на поповнення обiгових коштiв та покриття збиткiв минулих рокiв .6)Попередньо схвалено укладення Товариством значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та менша нiж 50 вiдсоткiв або перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а саме:
-кредитнi правочини та правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов’язань, в тому числi майнова та фiнансова порука, в тому числi за третiх осiб. При цьому сукупна вартiсть вказаних правочинiв не повинна перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
-правочини поставки (купiвлi-продажу) товарiв, продукцiї, послуг. При цьому сукупна вартiсть вказаних правочинiв, не повинна перевищувати 500 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.2. Надано повноваження Наглядовiй радi Товариства приймати рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, якi попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв.3. Надано право Генеральному директору Товариства вчиняти значнi правочини, якi попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв, виключно пiсля прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про вчинення таких правочинiв.


* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.06.2007 30/04/1/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000014385 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1000.00 1000 1000000.00 100.00
Опис Маючи низький фiнансовий потенцiал (власний капiтал та статутний капiтал) акцiї товариства не котируються на бiржових та позабiржових ринках,акцiї не перебували в лiстiнгу.Протягом 2017 року додаткового розмiщення акцiй не було.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 23742 36064 0 0 23742 36064
будівлі та споруди 14816 22419 0 0 14816 22419
машини та обладнання 8274 11915 0 0 8274 11915
транспортні засоби 298 231 0 0 298 231
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 354 1499 0 0 354 1499
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0
Усього 23742 36064 0 0 23742 36064
Опис Залишкова вартiсть основних засобiв ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" станом на 31.12.2017 року складає 36064 тис.грн.,при цьому первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2017 року складає 59176 тис.грн.,та їх знос складає 23112 тис.грн. Знос на основнi засоби нараховується станом на 31.12.2017 року прямолiнейним методом.В експлуатацiї знаходиться будiвля адмiнiстративного призначення з 2005 року,будiвлi виробничого призначення придбанi у 2013 та 2014 роках;легковi автомобiлi адмiнiстративного призначення ( у кiлькостi трьох одиниць) ; виробниче обладнання - станки та iнструмент.Всi основнi засоби використовуються на 100%. У 2017 роцi було незначне придбання та ввод в єксплуатацiю обладнання та iнструменту.Також були використанi оборотнi кошти на ремонт виробничих будiвль.Виробниче обладнання ,балансовою вартiстю 2831 тис.грн. станом на 31.12.2017 року ,передано у заставу згiдно з дiючим кредитним договором.Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням Емiтента та використовуються за призначенням.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 30929 23764
Статутний капітал (тис. грн.) 1000.0 1000.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1000.0 1000.0
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств",затвердженних рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року № 485 ( з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 29929 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 29929 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 22764 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 22764 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства за звiтний та попереднiй перiоди є бiльшою вiд статутного капiталу.Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 64666 X X
у тому числі:  
VERNARD HOLDING LIMITED 10.09.2014 56366 9.8 10.09.2018
ПАТ "АКБ "КОНКОРД" 16.11.2017 8300 9.5 16.11.2018
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 774 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 3477 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 36053 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 104970 X X
Опис: Iншi зобов'язання складаються з : отриманi аванси- 23688 тис.грн.; заробiтна плата - 1166 тис.грн.;розрахунки зi страхування - 317 тис.грн.;за товар - 4040 тис.грн.; зобов'язання по нарахованим вiдсоткам по кредиту - 6765 тис.грн.;iншi - 77 тис.грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
11.01.2017 11.01.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.04.2017 21.04.2017 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
30.05.2017 30.05.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МОДУЛЬ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 38033179
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 53210,Днiпропетровська область,м.Нiкополь,вул.Дибенка буд. 59г,кв.1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4508 23.02.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0491
25.09.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Пояснювальний параграф
1. Ми звертаємо увагу на Примiтку 1.2. Iнформацiя щодо умов здiйснення дiяльностi в якiй обумовлено наявнiсть факторiв економiчної нестабiльностi, полiтичних та соцiальних протестiв якi тривають в Українi, а їх остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю. Цi фактори та подiї можуть надалi мати негативний вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства, характер цього впливу на поточний момент визначити неможливо.
2. Ми звертаємо увагу на Примiтку 5.2. Розкриття iнформацiї щодо операцiй з пов'язаними сторонами. Товариство iдентифiкувало своїх пов’язаних осiб та розкрило iнформацiю щодо операцiй з ними. У складi акцiонерiв Товариства на звiтну дату є юридичнi особи-нерезиденти реальнi власники яких та контролери невiдомi (перелiк наведено у Примiтцi 4.9). За результатами здiйснення нами процедур ми не можемо повнiстю пiдтвердити повноту розкриття Товариством операцiй з пов’язаними сторонами.
Наша думка не модифiкується у зв’язку з висвiтленими питаннями цього параграфу.


Номер та дата договору на проведення аудиту 27/10/16-1
27.10.2016
Дата початку та дата закінчення аудиту 23.03.2017
20.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 20.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 80000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 2 1
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/в Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/в
Інше (зазначити) д/в
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/в

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів 1
членів наглядової ради - представників акціонерів 4
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада за звiтний перiод самооцiнку не проводила.

д/в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 14

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради нiяких комiтетов не створено.
Інші (запишіть) д/в

У складi Наглядової ради нiяких комiтетов не створено.
У складi Наглядової ради нiяких комiтетов не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Членом Наглядової ради не може бути особа,яка вiдповiдає хоча б одному з нижченаведених критерiїв:особи,якi мають непогашену судимiсть за злочини проти власностi,службовi чи господарськi злочини;особи,яким суд заборонив займатися певним видом дiяльностi,якщо Товариство провадить цей вид дiяльностi;особа,яка є народним депутатом України,членом Кабiнету Мiнiстрiв України,керiвником центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем,крiм випадкiв,коли вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами держави та представляють iнтереси держави або територiальної громади в Наглядовiй радi Товариства. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Так Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Аудиторська перевiрка проводиться один раз на рiк незалежним аудитором.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства в минулому роцi здiйснювала незалежна аудиторська фiрма.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) У акцiонерному товариствi не iснує органу ревiзiйної комiсiї.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: У акцiонерному товариствi вiдсутнiй кодекс (принципiв,правил) корпоративного управлiння
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/вКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПО ДНIПРОПРЕС" за ЄДРПОУ 24991515
Територія за КОАТУУ 1210100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 25.62
Середня кількість працівників 354
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вулиця Героїв Сталiнграду,буд.139 ,м.Днiпропетровськ Днiпропетровська обл.,49000
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 10 8 0
первісна вартість 1001 72 72 0
накопичена амортизація 1002 62 64 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2204 1455 0
Основні засоби: 1010 23742 36064 0
первісна вартість 1011 40789 59176 0
знос 1012 17047 23112 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 25956 37527 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 65237 60824 0
Виробничі запаси 1101 41894 35112 0
Незавершене виробництво 1102 17593 18189 0
Готова продукція 1103 5348 7523 0
Товари 1104 402 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 9601 16582 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

3645

3794

0
з бюджетом 1135 3748 4648 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 61 109 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1227 91 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 1227 91 0
Витрати майбутніх періодів 1170 6407 8169 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 986 4155 0
Усього за розділом II 1195 90912 98372 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 116868 135899 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1000 1000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 308 308 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 22456 29621 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 23764 30929 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 254 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 254 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 58141 64666 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 7168 4040 0
за розрахунками з бюджетом 1620 317 774 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 42 415 0
за розрахунками зі страхування 1625 221 317 0
за розрахунками з оплати праці 1630 901 1166 0
за одержаними авансами 1635 9966 23688 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 16136 10319 0
Усього за розділом IІІ 1695 92850 104970 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 116868 135899 0

Примітки Бухгалтерськiй облiк здiйснюється у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999р.,Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Керівник Генеральний директор Вулих Анатолiй Юрiйович
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПО ДНIПРОПРЕС" за ЄДРПОУ 24991515
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 181042 205343
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 156116 ) ( 164653 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

24926

40690
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 21846 24321
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 11972 ) ( 9413 )
Витрати на збут 2150 ( 5278 ) ( 2400 )
Інші операційні витрати 2180 ( 20245 ) ( 45635 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

9277

7563
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 180 522
Інші доходи 2240 625 2033
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1344 ) ( 249 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 78 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

8738

9791
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1573 1762
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

7165

8029
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 7165 8029

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 154959 127333
Витрати на оплату праці 2505 15369 18080
Відрахування на соціальні заходи 2510 3561 4029
Амортизація 2515 6136 5838
Інші операційні витрати 2520 7432 5806
Разом 2550 187457 161086

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Бухгалтерський облiк здiйснюється у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV ВIД 16.07.1999 року,Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Керівник Вулих Анатолiй Юрiйович
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПО ДНIПРОПРЕС" за ЄДРПОУ 24991515
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

154794

212267
Повернення податків і зборів 3005 12260 2700
у тому числі податку на додану вартість 3006 12260 2700
Цільового фінансування 3010 217 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 74891 73862
Надходження від повернення авансів 3020 1048 1404
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 180 522
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 15
Надходження від операційної оренди 3040 17 447
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 5789 25587
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 106764 )

( 129276 )
Праці 3105 ( 12235 ) ( 14789 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3646 ) ( 4542 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 5490 ) ( 14822 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1587 ) ( 1988 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 8100 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 3903 ) ( 4734 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 108194 ) ( 98909 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 4858 ) ( 3553 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 12509 ) ( 56784 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -4485 -5886
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 67174 13923
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 62194 10615
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1344 ) ( 249 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 3636 3059
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -849 -2827
Залишок коштів на початок року 3405 1227 4054
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 287 0
Залишок коштів на кінець року 3415 91 1227

Примітки д/в
Керівник Вулих Анатолiй Юрiйович
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПО ДНIПРОПРЕС" за ЄДРПОУ 24991515
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не здiйснювався.
Керівник Вулих Анатолiй Юрiйович
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПО ДНIПРОПРЕС" за ЄДРПОУ 24991515
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1000 0 0 308 22456 0 0 23764
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1000 0 0 308 22456 0 0 23764
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 7165 0 0 7165
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 7165 0 0 7165
Залишок на кінець року 4300 1000 0 0 308 29621 0 0 30929

Примітки д/в
Керівник Вулих Анатолiй Юрiйович
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна