Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Вулих Анатолiй Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПО ДНIПРОПРЕС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24991515
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Бабушкiнський, 49000, Днiпро, вулиця Героїв Сталiнграду буд.139
5. Міжміський код, телефон та факс
(056)7406210 (056)7406210
6. Електронна поштова адреса
m.gricenko@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці dnepropress.net в мережі Інтернет 26.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються,тому що ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не належить до будь-яких об'єднань ( пiдприємств).Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається , тому що посада корпоративного секретаря в ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" вiдсутня.Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня.Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається,оскiльки згiдно з п. 5. Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826( iз змiнами i доповненнями), акцiонернi товариства не вказують дану iнформацiю. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не випускало облiгацiй. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, тому що ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не випускало похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв,сертифiкатiв ФОН), не надається, оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не випускало нiяких цiнних паперiв, крiм акцiй. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не здiйснювало викуп власних акцiй. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не подається, оскiльки всi випущенi ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" цiннi папери iснують виключно у бездокуметарнiй формi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надаються, оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про зобов'язання емiтента за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) не подається тому, що станом на 31.12.2016 р. крiм акцiй ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС"не випускало нiяких iнших цiнних паперiв, а отже не має зобов'язань за облiгацiями власного випуску, iпотечними цiнними паперами власного випуску, за сертифiкакатами ФОН власного випуску, за iншими цiнними паперами (у том числi за похiдними цiнними паперами) власного випуску. Iнформацiя про зобов'язання емiтента за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не надається, оскiльки станом на 31.12.2016 р. ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не має зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.
Iнформацiя, зазначена в п. 18-27 не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається,оскiльки ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" не випускало цiльових облiгацiй,виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. Iнформацiя, зазначена в п.6,10,11,13 ,15 не надається, тому що у вiдповiдностi з п.1.2. Глави IV Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 (iз змiнами i доповненнями), акцiонернi товариства не вказують дану iнформацiю.
В усiх роздiлах звiту iнформацiя про паспортнi данi не наводиться у зв'язку iз не наданням згоди на iї оприлюднення фiзичними особами.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПО ДНIПРОПРЕС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
д/в
3. Дата проведення державної реєстрації
11.10.2005
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
1000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
475
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.62 механiчне оброблення металевих виробiв
28.12 виробництво гiдравлiчного та пневматичного устатковання
25.11 виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається,оскiльки згiдно з п.5 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,затвердженного рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, акцiонернi товариства не вказують дану iнформацiю.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "АКБ"КОНКОРД"
2) МФО банку
307350
3) поточний рахунок
26009000532001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
5) МФО банку
307350
6) поточний рахунок
26009000532001

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
надання послуг з охорони власностi та громадян 37 18.02.2013 Мiнiстерство внутрiшнiх справ України Необмежена
Опис Лiцензiю видано на необмежений термiн дiї
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вулих Анатолiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1950
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради ВАТ "Днiпропетровський металургiйний завод iм.Комiнтерна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.09.2015 згiдно Статуту на термiн три роки
9) Опис
Генеральний директор є одноособовим органом Товариства,який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.Повноваження та обов'язки Генерального директора визначаються Статутом Товариства та Положенням про Генерального директора,основними серед яких є: розробка довгострокових планiв (програм) дiяльностi товариства, iнвестицiйних проектiв (програм),усiх рiчних iнвестициiйних витрат,що здiйснюються у виглядi програм придбання обладнання,титульних перелiкiв об'єктiв капiтального будiвництва,програм реконструкцiї та модернiзацiї обладнання,виробничих та невиробничих фондiв та iнших iнвестицiйних витрат;програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя,квартал,мiсяць тощо;органiзацiя ведення бухгалтерського,податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства; органiзацiя господарсько-фiнансової дiяльностi;виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi Товариства перед трет'єми особами без довiреностi;здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю Товариства та iнше. Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного розпису,iншої винагороди,в тому числi у натуральнiй формi,не виплачувалося.Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Загальний стаж роботи складає 44 роки.Стаж роботи на керiвних посадах складає 33 роки.Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з 2010 по 2011 рiк - Голова Наглядової ради ВАТ "Днiпропетровський металургiйний завод iм.Комiнтерна",з 2012 року обiймає посаду Генерального директора ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС".Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд посадової особи не отримано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шмуль Iрина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ ПКФ"ТОРА" - головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.05.2003 необмежений
9) Опис
Головний бухгалтер має право: отримувати iнформацiю,у тому числi конфiденцiйну,в об'ємi,необхiдному для вирiшення поставлених завдань;ознайомлюватися з проектами рiшень керiвництва Товариства,що стосуються його дiяльностi;дiяти вiд iменi бухгалтерiї Товариства,представляти iнтереси Товариства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань;в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи;самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами Товариства,а також з iншими органiзацiями з питань,якi належать до бухгалтерiї та не вимагають рiшення Генерального директора Товариства;вносити на розгляд керiвництва пропозицiї щодо вдосканалення роботи,пов'язаної з виконанням своїх обов'язкiв;вносити пропозицiї Генеральному директору Товариства:про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок;про заохочення працiвникiв що вiдзначилися;в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвництво про всi виявленi в процесi виконання своїх посадових обов'язкiв недолiки в дiяльностi Товариства та вносити пропозицiї щодо їх усунення.Головний бухгалтер зобов'язана:органiзовувати роботу бухгалтерiї,здiйснювати контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;вимогати вiд структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства забезпечення неухильного дотримання порядку та подання до облiку первинних документiв;забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства , пiдписання iї та подання в установленi строки користовачам ; здiйснювати заходи щодо надання повної правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв Товариства; брати участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис Головного бухгалтера до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами,затвердженими формами та iнструкцiями.Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного розпису.Iншої винагороди,у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалося.
Загальний стаж роботи складає 24 роки.Стаж керiвної роботи складає 22 роки. З 2003 року i по наступний час обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС".Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.Змiн у складi посадових осiб за звiтний перiод не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлець Iлля Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Адвокатське об'єднання "Адвокатська компанiя "Верум" - адвокат
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 Згiдно Статуту на термiн три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.У межах своєї компетенцiї Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради Товариства,розподiляє обов'язки мiж членами Наглядової ради;iнiцiює та скликає засiдання Наглядової ради,вiдкриває їх та головує на них,затверджує порядок денний засiдань;пiдписує вiд iменi Товариства трудовий контракт з Генеральним директором,якщо рiшенням Наглядової ради не уповноважено на це iншу особу;виконує iншi функцiї щодо керiвництва роботою Наглядової ради.Голова Наглядової ради має право: отримувати повну,достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,необхiдну для виконання своїх функцiй;знайомитися з документами Товариства,отримувати копiї,а також копiї дочiрнiх пiдприємств Товариства;вимагати скликання позачергового Засiдання Наглядової ради Товариства,а також зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,розумно та не перевищуючи своїх повноважень;виконувати рiшення,прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв,засiданнях Наглядової ради Товариства.Протягом звiтного перiоду за займану посаду винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.У зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень на позачергових загальних зборах акцiонерiв,якi вiдбулись 15 грудня 2016 року,посадову особу було обрано членом Наглядової ради на новий строк.Рiшенням Наглядової ради вiд 11 сiчня 2017 року (протокол № 1) посадову особу обрано Головою Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи становить 12 рокiв.Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займається приватною адвокатською дiяльнiстю.Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петренко Костянтин Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Фрегат СП" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 згiдно Статуту на термiн три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.У межах своєї компетенцiї член Наглядової ради має право: отримувати повну,достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,необхiдну для виконання своїх функцiй;знайомитися з документами Товариства,отримувати копiї,а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; а також зобов'язаний:дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,розумно та не перевищуючи своїх повноважень;виконувати рiшення,прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв,засiданнях Наглядової ради Товариства.
Протягом звiтного перiоду за займану посаду,в тому числi в натуральнiй формi,посадова особа винагороди не отримувала.Загальний стаж
роботи становить 18 рокiв.У зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень на позачергових загальних зборах акцiонерiв,якi вiдбулись 15 грудня 2016 року,посадову особу було обрано членом Наглядової ради на новий строк.Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду директора ТОВ "Фрегат СП".Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Воронов Олександр Євгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Департаменту iнформацiйних технологiй ПАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна";Радник Голови Правлiння ПАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна";керiвник вiддiлу iнформацiйних технологiй в ТОВ " Ромпетрол Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 згiдно Статуту на термiн три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.У межах своєї компетенцiї член Наглядової ради має право: отримувати повну,достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,необхiдну для виконання своїх функцiй;знайомитися з документами Товариства,отримувати копiї,а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; а також зобов'язаний:дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,розумно та не перевищуючи своїх повноважень;виконувати рiшення,прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв,засiданнях Наглядової ради Товариства.Протягом звiтного перiоду за займану посаду,в тому числi в натуральнiй формi,посадова особа винагороди не отримувала.Загальний стаж роботи становить 13 рокiв. На позачергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулись 15 грудня 2016 року,посадову особу було обрано членом Наглядової ради .Протягом останнiх п'яти рокiв займав наступнi посади:директор Департаменту iнформацiйних технологiй ПАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна";Радник Голови Правлiння ПАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна";керiвник вiддiлу iнформацiйних технологiй в ТОВ " Ромпетрол Україна" .На даний час посадова особа тимчасово не працює.Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Максимець Лариса Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор фiнансово-економiчного департаменту Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку;начальник вiддiлу фiнансово-економiчного аналiзу та оцiнки в ТОВ " ФIРМ АУДИТ "
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 згiдно Статуту на термiн три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.У межах своєї компетенцiї член Наглядової ради має право: отримувати повну,достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,необхiдну для виконання своїх функцiй;знайомитися з документами Товариства,отримувати копiї,а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; а також зобов'язаний:дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,розумно та не перевищуючи своїх повноважень;виконувати рiшення,прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв,засiданнях Наглядової ради Товариства.
Протягом звiтного перiоду за займану посаду,в тому числi в натуральнiй формi,посадова особа винагороди не отримувала.Загальний стаж
роботи становить 32 роки. На позачергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулись 15 грудня 2016 року,посадову особу було обрано членом Наглядової ради .Протягом останнiх п'яти рокiв займала наступнi посади: Директор фiнансово-економiчного департаменту Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку;начальник вiддiлу фiнансово-економiчного аналiзу та оцiнки в ТОВ " ФIРМ АУДИТ " .На даний час посадова особа не працює - пенсiонер.Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рогульський Сергiй Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ЮФ "Кредо Класик Консалтiнг" заступник директора; ТОВ "Ромпетрол Україна" юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2016 згiдно Статуту на термiн три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.У межах своєї компетенцiї член Наглядової ради має право: отримувати повну,достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,необхiдну для виконання своїх функцiй;знайомитися з документами Товариства,отримувати копiї,а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; а також зобов'язаний:дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,розумно та не перевищуючи своїх повноважень;виконувати рiшення,прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв,засiданнях Наглядової ради Товариства.Протягом звiтного перiоду за займану посаду,в тому числi в натуральнiй формi,посадова особа винагороди не отримувала.Загальний стаж роботи становить 20 рокiв. На позачергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулись 15 грудня 2016 року,посадову особу було обрано членом Наглядової ради .Протягом останнiх п'яти рокiв займав наступнi посади:ТОВ "ЮФ "Кредо Класик Консалтiнг" заступник директора; ТОВ "Ромпетрол Україна" юрисконсульт.На даний час посадова особа працює заступником директора в ТОВ "ЮФ Кредо Класик Консалтiнг". Посадова особа iнших посад на будь-яких пiдприємствах не обiймає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Вулих Анатолiй Юрiйович д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Михайлець Iлля Вiталiйович д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Петренко Костянтин Володимирович д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Воронов Олександр Євгенiйович д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Максимець Лариса Василiвна д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Рогульський Сергiй Степанович д/в д/в д/в 5 0.5000 5 0 0 0
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0
Усього 5 0.5000 5 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 14.04.2016
Кворум зборів** 1.3
Опис Порядок денний загальних зборiв:1.Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.2.Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014-2015 рiк.3.Звiт Наглядової Ради Товариства за 2014-2015 рiк.4.Про результати аудиторської перевiрки Товариства вiдносно фiнансової звiтностi за 2014-2015 р. 5.Затвердження рiчних результатiв дiяльностi, фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2014-2015 р.6.Про розподiл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2014-2015 роцi.7.Припинення повноважень Голови та членiв дiючої Наглядової ради Товариства.8. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради.Затвердження умов договорiв,
що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди,обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.9.Внесення змiн до Статуту ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС» та затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС».10. Визначення уповноваженої особи для пiдписання та державної реєстрацiї Статуту Товариства.11.Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства та затвердження їх в нової редакцiї.12.Розгляд питання про можливiсть Товариства виступити в якостi майнового поручителя.13.Розгляд питання про передачу в заставу нерухомого та рухомого майна,що належить Товариству на правi власностi.14. Розгляд питання про надання Генеральному директору Товариства повноважень на здiйснення значних правочинiв.15.Надання згоди на укладення Товариством контракту на виконання робiт з капiтального ремонту (реконструкцiї ) пресу. 16.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв Товариства та надання повноважень Наглядовiй радi по прийняттю рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв.
Черговi загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму на зборах.Кворум вiдсутнiй у зв’язку з тим, що 69 вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС» обслуговувала депозитарна установа – АТ «БРОКБIЗНЕСБАНК» , яка знаходилася у стадiї лiквiдацiї та не надала iнформацiю про власникiв цiнних паперiв ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС".

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 15.12.2016
Кворум зборів** 50.60
Опис Перелiк питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.2.Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014- 2015 рiк.3.Звiт Наглядової Ради Товариства за 2014-2015 рiк.4.Затвердження висновкiв аудитора (аудиторської компанiї) за результатами розгляду аудиторського звiту за 2014- 2015 рр. 5.Затвердження рiчних результатiв дiяльностi, фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2014-2015рр.6.Про розподiл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2014-2015 роцi.7.Припинення повноважень Голови та членiв дiючої Наглядової ради Товариства.8.Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради. 9. Обрання членiв Наглядової ради. 10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв , що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.11.Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.12.Внесення змiн до Статуту ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС» та затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС».13.Визначення уповноваженої особи для пiдписання та державної реєстрацiї Статуту Товариства.14.Про внесення та затвердження змiн до внутрiшнiх Положень Товариства, шляхом викладення їх в нової редакцiї.15. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть яких перевущує 25 вiдсоткiв активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. Схвалення укладених значних правочинiв. 16. Попереднє ухвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв Товариства та надання повноважень Наглядовiй радi по прийняттю рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв.Пропозицiї щодо порядку денного не подавались.Проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв iнiцiювала Наглядова рада товариства.Усi питання порядку денного було розглянуто та прийнятi наступнi рiшення:1. Обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи – Пахолок I.М. , та доручити їй проведення пiдрахунку голосiв за результатами голосування на загальних зборах Товариства.
2.Затвердити звiт Генерального директора про фiнансово – господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 - 2015 рiк.
3.Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2014-2015 рiк.
4.Затвердити висновки аудитора (аудиторської компанiї) за результатами розгляду аудиторського звiту за 2014- 2015 рр.
5.Затвердити рiчнi результати дiяльностi, фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2014-2015 р.
6. Прибуток Товариства за 2014-2015 р.р. у загальнiй сумi 7441 тис.грн. спрямувати на поповнення обiгових коштiв та покриття збиткiв минулих рокiв.
7.Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Михайлець Iллi Вiталiйовича та члена Наглядової ради Товариства – Петренко Костянтина Володимировича.
8.Визначити склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi 5 осiб.
9.Обрати членами Наглядової ради наступних осiб: Михайлець Iлля Вiталiйович,Петренко Костянтин Володимирович,Воронов Олександр Євгенiйович,Максимець Лариса Василiвна,Рогульський Сергiй Степаногвич.
10.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
11.Уповноважити Генерального директора ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС» пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства.
12.Внести змiни до Статуту ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС» та затвердити Статут ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС» в новiй редакцiї.
13.Визначити уповноваженою особою для пiдписання та державної реєстрацiї Статуту Товариства – Генерального директора ПрАТ «НПО ДНIПРОПРЕС» Вулиха Анатолiя Юрiйовича.
14.Внести змiни в Положення про Загальнi збори акцiонерiв товариства, Положення про Наглядову раду товариства , Положення про Генерального директора та затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв товариства, Положення про Наглядову раду товариства , Положення про Генерального директора в новiй редакцiї.
15.Прийнятти рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть яких перевущує 25 вiдсоткiв активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства.Схвалити укладенi Товариством значнi правочини.
16.1.Попередньо ухвалити вчинення Товариством значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та менша нiж 50 вiдсоткiв або перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi,а саме:
-кредитнi правочини та правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов’язань, в тому числi майнова та фiнансова порука, в тому числi за третiх осiб. При цьому сукупна вартiсть вказаних правочинiв не повинна перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
-правочини поставки (купiвлi-продажу) товарiв, продукцiї, послуг. При цьому сукупна вартiсть вказаних правочинiв, не повинна перевищувати 900 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
2. Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства приймати рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, якi попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв.
3. Надати право Генеральному директору Товариства вчиняти значнi правочини, якi попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв, виключно пiсля прийняття рiшення Наглядовою радою Товариства про вчинення таких правочинiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.06.2007 30/04/1/07 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000014385 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1000.00 1000 1000000.00 100.00
Опис Маючи низький фiнансовий потенцiал (власний капiтал та статутний капiтал) акцiї товариства не котируються на бiржових та позабiржових ринках,акцiї не перебували в лiстiнгу.Протягом 2016 року додаткового розмiщення акцiй не було.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 25796 0 0 0 25796 23742
будівлі та споруди 13453 0 0 0 13453 14816
машини та обладнання 11955 0 0 0 11955 8274
транспортні засоби 0 0 0 0 0 298
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 388 0 0 0 388 354
2. Невиробничого призначення: 122 0 0 0 122 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 108 0 0 0 108 0
транспортні засоби 14 0 0 0 14 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0
Усього 25918 23742 0 0 25918 23742
Опис Залишкова вартiсть основних засобiв ПрАТ "НПО ДНIПРОПРЕС" станом на 31.12.2016 року складає 23742 тис.грн.,при цьому первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016 року складає 40789 тис.грн.,та їх знос складає 17047 тис.грн. Знос на основнi засоби нараховується станом на 31.12.2016 року прямолiнейним методом.В експлуатацiї знаходиться будiвля адмiнiстративного призначення з 2005 року,будiвлi виробничого призначення придбанi у 2013 та 2014 роках;легковi автомобiлi адмiнiстративного призначення ( у кiлькостi трьох одиниць) ; виробниче обладнання - станки та iнструмент.У 2016 роцi було незначне придбання та ввод в єксплуатацiю обладнання та iнструменту.Також були використанi оборотнi кошти на ремонт виробничих будiвль.Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням Емiтента та використовуються за призначенням.Обмеження на використання майна Емiтента вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 23764 15735
Статутний капітал (тис. грн.) 1000.0 1000.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1000.0 1000.0
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств",затвердженних рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року № 485 ( з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 22764 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 22764 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 14735 тис.грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 14735 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства за звiтний та попереднiй перiоди є бiльшою вiд статутного капiталу.Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 58141 X X
у тому числі:  
VERNARD HOLDING LIMITED 10.09.2014 54606 9.8 30.04.2017
ПАТ "АКБ "КОНКОРД" 18.10.2016 3535 9.5 24.02.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 317 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 8989 X X
Інші зобов'язання X 25720 X X
Усього зобов'язань X 92850 X X
Опис: Iншi зобов'язання складаються з :кредиторська заборгованiсть за товари - 7168 тис. грн.;отриманi аванси- 9966 тис.грн.; заробiтна плата - 901 тис.грн.;розрахунки зi страхування - 221 тис.грн.; зобовязання по нарахованим вiдсоткам по кредиту - 6554 тис.грн.;iншi поточнi зобов'язання - 910 тис. грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
15.12.2016 16.12.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МОДУЛЬ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 38033179
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 53210,Днiпропетровська область,м.Нiкополь,вул.Дибенка буд. 59г,кв.1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4508 23.02.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 2 1
2 2015 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/в Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів 1
членів наглядової ради - представників акціонерів 5
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада за звiтний перiод самооцiнку не проводила.

д/в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради нiяких комiтетов не створено.
Інші (запишіть) д/в

д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Членом Наглядової ради не може бути особа,яка вiдповiдає хоча б одному з нижченаведених критерiїв:особи,якi мають непогашену судимiсть за злочини проти власностi,службовi чи господарськi злочини;особи,яким суд заборонив займатися певним видом дiяльностi,якщо Товариство провадить цей вид дiяльностi;особа,яка є народним депутатом України,членом Кабiнету Мiнiстрiв України,керiвником центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем,крiм випадкiв,коли вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами держави та представляють iнтереси держави або територiальної громади в Наглядовiй радi Товариства. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Так Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Аудиторська перевiрка проводиться один раз на рiк незалежним аудитором.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства в минулому роцi здiйснювала незалежна аудиторська фiрма.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) У акцiонерному товариствi не iснує органу ревiзiйної комiсiї.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: У акцiонерному товариствi вiдсутнiй кодекс (принципiв,правил) корпоративного управлiння
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/вКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПО ДНIПРОПРЕС" за ЄДРПОУ 24991515
Територія за КОАТУУ 1210100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 25.62
Середня кількість працівників 475
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вулиця Героїв Сталiнграду,буд.139 ,м.Днiпропетровськ Днiпропетровська обл.,49000
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 8 10 0
первісна вартість 1001 61 72 0
накопичена амортизація 1002 53 62 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1595 2204 0
Основні засоби: 1010 25918 23742 0
первісна вартість 1011 38409 40789 0
знос 1012 12491 17047 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 27521 25956 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 80046 65237 0
Виробничі запаси 1101 51872 41894 0
Незавершене виробництво 1102 23451 17593 0
Готова продукція 1103 4613 5348 0
Товари 1104 110 402 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 37138 9601 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

6564

3645

0
з бюджетом 1135 1820 3748 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 115 61 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4054 1227 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 3972 1227 0
Витрати майбутніх періодів 1170 22277 6407 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 1208 986 0
Усього за розділом II 1195 153222 90912 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 180743 116868 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1000 1000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 308 308 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 14427 22456 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 15735 23764 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 312 254 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 312 254 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 48200 58141 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 54836 7168 0
за розрахунками з бюджетом 1620 510 317 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 210 42 0
за розрахунками зі страхування 1625 701 221 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1403 901 0
за одержаними авансами 1635 12826 9966 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 46220 16136 0
Усього за розділом IІІ 1695 164696 92850 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 180743 116868 0

Примітки Бухгалтерськiй облiк здiйснюється у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999р.,Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Керівник Генеральний директор Вулих Анатолiй Юрiйович
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПО ДНIПРОПРЕС" за ЄДРПОУ 24991515
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 205343 174778
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 164653 ) ( 145590 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

40690

29188
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 24321 7427
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 9413 ) ( 9844 )
Витрати на збут 2150 ( 2400 ) ( 1975 )
Інші операційні витрати 2180 ( 45635 ) ( 12763 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

7563

12033
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 522 58
Інші доходи 2240 2033 1098
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 249 ) ( 4817 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 78 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

9791

8372
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1762 1507
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

8029

6865
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 8029 6865

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 127333 121651
Витрати на оплату праці 2505 18080 19827
Відрахування на соціальні заходи 2510 4029 7588
Амортизація 2515 5838 6537
Інші операційні витрати 2520 5806 8463
Разом 2550 161086 164066

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Бухгалтерський облiк здiйснюється у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV ВIД 16.07.1999 року,Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Керівник Вулих Анатолiй Юрiйович
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПО ДНIПРОПРЕС" за ЄДРПОУ 24991515
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

212267

86367
Повернення податків і зборів 3005 2700 370
у тому числі податку на додану вартість 3006 2700 170
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 73862 89091
Надходження від повернення авансів 3020 1404 475
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 522 58
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0
Надходження від операційної оренди 3040 447 216
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 25587 23657
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 129276 )

( 64701 )
Праці 3105 ( 14789 ) ( 15773 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4542 ) ( 8230 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 14822 ) ( 6296 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1988 ) ( 797 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 8100 ) ( 1787 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 4734 ) ( 3712 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 98909 ) ( 82566 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 3553 ) ( 627 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 56784 ) ( 21079 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -5886 962
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 13923 38500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 10615 38500
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 249 ) ( 598 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 3059 -598
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2827 364
Залишок коштів на початок року 3405 4054 3690
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 1227 4054

Примітки д/в
Керівник Вулих Анатолiй Юрiйович
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПО ДНIПРОПРЕС" за ЄДРПОУ 24991515
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не здiйснювався.
Керівник Вулих Анатолiй Юрiйович
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПО ДНIПРОПРЕС" за ЄДРПОУ 24991515
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1000 0 0 308 14427 0 0 15735
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1000 0 0 308 14427 0 0 15735
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 8029 0 0 8029
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 8029 0 0 8029
Залишок на кінець року 4300 1000 0 0 308 22456 0 0 23764

Примітки д/в
Керівник Вулих Анатолiй Юрiйович
Головний бухгалтер Шмуль Iрина Володимирiвна