Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Вулих Анатолiй Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 03.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НПО ДНIПРОПРЕС "
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49000, мiсто Днiпро, вул.Героїв Сталiнграду, буд.139
4. Код за ЄДРПОУ
24991515
5. Міжміський код та телефон, факс
(056) 740-62-10 (056)740-62-10
6. Електронна поштова адреса
m.gricenko@dnepropress.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 02.04.2018 фiзична особа д/в 0 49.3
Зміст інформації:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПО ДНIПРОПРЕС" повiдомляє,що 02.04.2018 року вiд депозитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано перелiк акцiонерiв станом на 23.03.2018 року, у зв'язку з чим стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Пакет власника акцiй фiзичної особи до змiн становив 0 шт., що складає 0% загальної кiлькостi акцiй та 0 % голосуючих акцiй.Пiсля змiни загальна кiлькiсть акцiй становить 493 штук, що складає 49,3 вiдсотка вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 49,3 % загальної кiлькостi голосуючих акцiй.